نشست معارفه دبيرکل جديد با کارکنان دبيرخانه کانون

تاریخ انتشار : 1399/10/09

بعداز ظهر ديروز ( دوشنبه 8 ديماه) دبيرکل جديد کانون از طرف رييس شوراي عالي به کارکنان دبيرخانه معرفي شد.

درنشستي که به اين منظور در سالن کنفرانس کانون و با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي برگزار شد، رييس شوراي عالي با اشاره به اينکه پس از چندماه بررسي و مذاکره با نامزدهاي متعدد احراز سمت دبيرکلي کانون، که به دليل اهميت و حساسيت اعضاي شوراي عالي به اهليت وتخصص فرد منتخب براي تصدي اين جايگاه به طول انجاميد، اعلام کرد سرانجام اقاي مهندس کيومرث فروتني بهمن پور از ميان نامزدان مختلف با اجماع اعضاي شوراي عالي کانون به اين سمت برگزيده شد.

کيومرث فروتني اخيراً با عنوان مشاور معاونت امور صنايع وزارت صمت به درجه بازنشستگي نائل شده بود.  

وي فردا در نشست شوراي عالي اين مسئوليت را رسماً عهده دار مي شوند و نشست معارفه ايشان با اعضاي کانون در سراسر کشور، روز يکشنبه 14 ديماه رأس ساعت 14 به صورت ويديو کنفرانس برگزار خواهد شد.

سوابق حرفه اي و تخصصي نامبرده در خبرهاي بعدي به آگاهي اعضاي کانون مي رسد.