پرداخت بيش از ۷۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات توليد و اشتغال

تاریخ انتشار : 1399/11/04