تمرکز تسهيلات بانکي بر تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن

تاریخ انتشار : 1399/11/11