انحلال مرکز ملي رتبه بندي، ارتباطي با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ندارد

تاریخ انتشار : 1399/11/21

بدين وسيله به آگاهي اعضاي محترم کانون مي رساند انحلال مرکز ملي رتبه بندي اتاق ايران که بنا بر تصميمي مجمع عمومي اين مرکزصورت گرفت و به تبع آن گواهينامه هاي صادره از سوي آن نهاد فاقد اعتبار اعلام شد،

ارتباطي با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ندارد و کانون همچنان به عنوان تنها مرجع معتبر انتظامي و رتبه بندي مشاوران در حوزه سرمايه گذاري و اعتباري کشور مي باشد.