اخبار کانون شماره 14 (بهمن ماه)

تاریخ انتشار : 1399/11/28

اخبار کانون (شماره بهمن ماه) با عنوان ويژه نامه معرفي دبيرکل کانون منتشر شد. 

در اين شماره رئيس شوراي عالي مهمترين اقدامات شورا را در سال جاري برشمردند و به ضرورت انجام هر يک از آنها اشاره کردند. همچنين از تمبر اختصاصي سرکار خانم دانش خضري دبير محترم شوراي عالي کانون به منظور قدرداني شوراي عالي از ايشان رونمايي شد.

در ادامه به تشريح مهمترين موارد اشاره شده در جلسه معارفه رسمي دبيرکل جديد با شوراي عالي کانون مشاوران پرداخته شد. 

تشريح سخنان مهندس کيومرث فروتني در جلسه آنلاين معارفه با حضور اعضاي محترم کانون مشاوران از ديگر بخش هاي اين ويژه نامه است. 

در پايان جلسه معارفه آنلاين، پرسش و پاسخي با چند تن از اعضاي کانون مشاوران و دبيرکل جديد کانون پيرامون مهمترين برنامه هاي ايشان انجام شد که تشريح آن را مي توانيد در شماره جديد اخبار کانون مشاهده نماييد.