تعهدنامه لغو بازرسي در شرايط کرونايي

تاریخ انتشار : 1400/01/28

به اطلاع شرکت هاي محترم متقاضي تمديد – ارزيابي مجدد – رتبه بندي  مي رساند در صورتي که شهر استقرار شرکت متقاضي از نظر شرايط بيماري کرونا در وضعيت هاي قرمز يا نارنجي قراردارد، با ارسال عين تعهد نامه پيوست ( سند در همين صفحه ) به دبيرخانه، بازرسي از آن شرکت به  زمان عادي شدن وضعيت،  موکول مي شود.