ترتيب انسداد حساب‌هاي صادرکننده چک برگشتي اعلام شد

تاریخ انتشار : 1400/02/15