اطلاعات مهم درباره مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون

تاریخ انتشار : 1400/02/29

       در پي ابلاغ مصوبه شوراي عالي درباره چگونگي برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون ( سال مالي 1399-1398 منتهي به 30 آذرماه 1399 ) موارد  زير را جهت مزيد استحضار اعضاي محترم کانون به آگاهي مي رساند:

  1. * با توجه به اهميت حضور اعضاي محترم کانون و با تأکيد به حفظ سلامت اعضا، تصميم گرفته شد با رعايت کامل شيوه نامه هاي بهداشتي، مجمع عمومي در فضاي باز مناسب برگزار گردد.
  2. * بر اساس مصوبه شوراي عالي ،که در اجراي مفاد اساسنامه کانون انجام شده است، در اين مجمع اعضايي حق حضور و حق رأي خواهند داشت که اعتبار گواهينامه آنها حداقل تا تاريخ 30/9/99 معتبر بوده باشد. البته شرکت هايي که اعتبار گواهينامه آنها از 1/10/1399 منقضي شده و تا کنون نسبت به تمديد آن اقدام ننموده اند، به شرط داشتن تفاهمنامه معتبر ارزيابي مجدد يا ارتقاء و يا داشتن تقاضاي ثبت شده و مورد پيگيري تمديد گواهينامه (و در جريان رسيدگي بودن آن در کانون)، از حق حضور و حق رأي برخوردار خواهند بود.
  3. * آن دسته از اعضايي که به هر دليل امکان حضور در مجمع را نخواهند داشت، مي توانند با شناسايي و انتخاب هر عضو معتبر(داراي حق حضور در مجمع و حق رأي)  ديگري که در مجمع حضور خواهد داشت، به ايشان وکالت کتبي بدهند و به اين طريق از حق قانوني خود استفاده و آن را اعمال نمايند. اين يادآوري لازم است که هر عضو معتبر مي تواند فقط وکالت کتبي دو عضو معتبر داراي حق رأي ديگر را بپذيرد.
  4. * طبق اساسنامه کانون، لازم است نماينده عضو کانون براي شرکت در مجمع (که مي بايد مديرعامل يا عضو هيات مديره شرکت باشد) با معرفي نامه کتبي در سربرگ رسمي شرکت با امضاي مجاز ممهور به مهر شرکت به مجمع کانون معرفي و حاضر شود.
  5. * با توجه به اينکه ثبت شرکتها از ثبت صورتجلساتي که اعضاء حاضر آن داراي بدهي مالياتي يا بيمه تأمين اجتماعي تعيين تکليف نشده هستند، خودداري مي نمايد، لذا خواهشمند است اعضاي محترم قبل از تاريخ برگزاري نسبت به تسويه يا تعيين تکليف بدهي مالياتي يا بيمه تأمين اجتماعي خود اقدام بفرمايند تا خداي نکرده تصميمات مجمع پس از برگزاري به دليل ذکر شده، ابطال  ويا دچار تاخير و اشکال نگردد.
  6. * داوطلبان عضويت در شوراي عالي دوره ششم، در طول برگزاري مجمع با داشتن فرصت زماني برابر، ضمن معرفي خود، برنامه هاي پيش بيني شده شان در جهت تثبت و ارتقاء جايگاه کانون را تشريح خواهند نمود.