اسامي بازرسان قانوني کانديدا در مجمع عمومي به طور فوق العاده اعلام شد

تاریخ انتشار : 1400/03/03

رزومه بازرسان قانوني داوطلب براي انتخابات شوراي عالي و بازرس قانوني مورخ 10 خرداد 1400 براي اطلاع  اعضاي محترم کانون بر روي سايت قرار گرفت.

علاقه مندان براي حضور و شرکت در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و انتخاب بازرس قانوني مورد تاييد مي توانند به مدارک مثبته از سوي اين افراد مراجعه فرمايند و از اين اطلاعات براي انتخاب بازرس اصلحه کانون بهره ببرند.