ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمين سرمايه توسط بانک‌ها

تاریخ انتشار : 1400/03/17

بانک مرکزي «ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمين سرمايه و واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي» را به شبکه بانکي ابلاغ کرد.

به گزارش ايلنا از بانک مرکزي، در اجراي تکليف مقرر در تبصره (2) ماده (2) «دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار»، مصوب يکهزار و سيصد و ششمين جلسه مورخ 25‌‌‌‌آذر ماه 1399 شوراي پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه شماره 346896‌‌‌.99 مورخ 30 دي ماه 1399، مبني بر اينکه؛ تملک واحدهاي سرمايه‌گذاري يک صندوق سرمايه‌گذاري «اختصاصي بازارگرداني» و همچنين تملک سهام يک شرکت تأمين سرمايه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با رعايت حدود مقرر در دستورالعمل ياد شده و در چارچوب ضوابط اجرايي که توسط هيأت عامل بانک مرکزي تعيين مي شود، امکان‌پذير است، براين اساس «ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمين سرمايه و واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي» که در دهمين جلسه مورخ 29‌‌‌ ادريبهشت ماه 1400 هيأت عامل بانک مرکزي مطرح و مورد تصويب قرار گرفته است، توسط اين بانک ابلاغ شد.