تحليل و بررسي بازار متانول

تاریخ انتشار : 1400/03/17

فهرست
1- وضعيت تراز عرضه و تقاضاي متانول در جهان تا سال 3 ......................................... ۲0۲۵
۲ - رشد اقتصادي جهان و قيمت متانول در سال 6 ................................................... ۲0۲1
3 - پيشبيني قيمت متانول در کوتاهمدت و بلندمدت .................................................... 7
4 - تحليل بازار متانول در ماه آوريل 8 .................................................................. ۲0۲1
۵ - جمعبندي و نتيجهگيري ................................................................................... 11