سود خالص بانک گردشگري در پايان سال ۹۹ افزايش يافت

تاریخ انتشار : 1400/06/24

اطلاعات و صورت‌هاي مالي تلفيقي (حسابرسي شده) ۱۲ ماهه منتهي به پايان سال گذشته بانک گردشگري در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (کدال)، منتشر شد.

به گزارش ايبِنا، بررسي اطلاعات و صورت‌هاي مالي تلفيقي دوازده ماهه منتهي به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسي شده) بانک گردشگري نشان مي دهد در بخش صورت سود و زيان جامع - تلفيقي اين بانک، سود خالص در دوره منتهي به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ با رشد ۴۵.۵۱ درصدي نسبت به رقم حسابرسي شده در زمان تجديد ارائه شده پايان سال ۹۸، به رقم ۲،۴۰۶،۶۳۶ ميليون ريال رسيده است.

همچنين در بخش دارايي هاي بانک گردشگري، مشاهده مي شود که دارايي هاي ثابت مشهود اين بانک در دوره منتهي به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسي شده) ۱۹،۴۰۳،۱۲۷ ميليون ريال تعيين شده که نسبت به ميزان تجديد ارائه شده در تاريخ ۱۳۹۸.۰۱.۰۱، بيش از ۲۰۴ درصد رشد داشته است. رقم دارايي ها نامشهود اين بانک نيز در دوره منتهي به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسي شده) به رقم ۴،۹۲۵،۳۶۳ ميليون ريال رسيده است.

موجودي نقد بانک گردشگري به عنوان بخش ديگري از دارايي هاي اين بانک، در دوره منتهي به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ (حسابرسي شده) به رقم ۷۱،۸۱۵،۸۲۷ ميليون ريال رسيده است که نسبت به ميزان تجديد ارائه شده در تاريخ ۱۳۹۸.۰۱.۰۱، افزايش بيش از ۳۰۷ درصدي داشته است.

بر اساس اين گزارش، در مجموع، جمع دارايي‌هاي بانک گردشگري در دوره منتهي به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰ با رشد ۹۶.۶۱ درصدي نسبت به به زمان تجديد ارائه شده ۱۳۹۸.۰۱.۰۱، به رقم ۷۵۰،۸۸۸،۳۹۸ ميليون ريال رسيده است.