بخشنامه جديد بانک مرکزي خطاب به واردکنندگان

تاریخ انتشار : 1400/07/10

بانک مرکزي در بخشنامه‌اي خطاب به واردکنندگان اعلام کرد که در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهاي تجاري، از زمان خريد ارز تا خروج بار «يازده ماه» است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گمرک ايران، واردکنندگان واحدهاي تجاري از زمان خريد ارز ثبت سفارش خود، «يک ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند، بعد از واريز حواله، «شش ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل را دارند. پس از واريز حواله، مهلت ارسال اسناد براي خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «يک ماه» است. در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهاي تجاري، از زمان خريد ارز تا خروج بار «هشت ماه» است.

واردکنندگان واحدهاي توليدي از زمان خريد ارز ثبت سفارش خود، «يک ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند. پس از واريز حواله «۹ ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل وجود دارد، و بعد از واريز حواله، مهلت ارسال اسناد براي خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «يک ماه» است. در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهاي تجاري، از زمان خريد ارز تا خروج بار «يازده ماه» است.

واردکنندگان واحدهاي توليدي ماشين آلات و تجهيزات، از زمان خريد ارز ثبت سفارش خود «يک ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند. پس از واريز حواله «بيست و چهار ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل را دارند. پس از واريز حواله، مهلت ارسال اسناد براي خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «يک ماه» است. در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهاي تجاري، از زمان خريد ارز تا خروج بار «بيست و شش ماه» است.

لازم به ذکر است در صورت عدم رعايت اين موارد، بازرگانان مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بانک مرکزي مي‌گردند.