ضوابط اجرايي سياستهاي ارزي و تجاري براي توسعه صادرات و مديريت واردات ابلاغ شد

تاریخ انتشار : 1400/07/11

 

تصميمات جلسه دهم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ 4 مهر1400 در خصوص ضوابط اجرايي سياستهاي ارزي و تجاري براي توسعه صادرات و مديريت واردات

که به تاييد رياست محترم جمهوري اسلامي » ايران رسيده است، توسط معاون اقتصادي رييس جهور براي اجرا ابلاغ شد.

محتواي کامل مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در سند الصاقي همين صفحه در دسترس علاقه مندان قرار دارد.