درخواست پيشنهادهاي اعضاء در ارتباط با دروه هاي آموزشي

تاریخ انتشار : 1400/07/14

قابل توجه مديران عامل محترم شرکت هاي عضو کانون

نظر به اينکه دبيرخانه کانون در حال برنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي آموزشي کاربردي مورد نياز کارشناسان شرکت هاي عضو کانون مي باشد، بدينوسيله از کليه شرکت هاي عضو کانون دعوت مي گردد ، دوره هاي آموزشي پيشنهادهاي خود را ظرف يک هفته به دبيرخانه اعلام نمايند تا بر اساس ميزان تقاضاء ، براي دوره هاي مورد نياز برنامه ريزي گردد.

 

با احترام

رضا پاکدامن

دبيرکل