رييس کل بانک مرکزي از لزوم حمايت مالي کشورهاي در حال توسعه گفت

تاریخ انتشار : 1400/07/20

تهران-ايرنا- رييس کل بانک مرکزي در جلسه مجازي روساي کل بانک هاي مرکزي و وزيران دارايي گروه ٢۴ اولويت اين گروه را در حمايت هاي مالي و فني به منظور تامين و دسترسي عادلانه به واکسن کرونا دانست.

به گزارش دوشنبه شب ايرنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، علي صالح آبادي در جلسه مجازي گروه ٢۴ صندوق بين المللي پول که رياست جلسه را عهده دار بود با تشريح وضعيت جهاني پاندمي و تاثير آن بر اقتصاد کشورها گفت: نشانه هاي بهبود در بسياري از اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه به چشم مي خورد، اما ابهامات زياد وجود دارد.

وي افزود: اولويت کليدي گروه ٢۴ واکسيناسيون ملت ها در سطح جهان است، بر اين مبنا لازم است توليد و توزيع واکسن در سراسر جهان تسريع شود و تمام کشورها دسترسي عادلانه به واکسن داشته باشند.
 صالح آبادي با بيان اينکه حمايت قدرتمند مالي از کشورهاي در حال توسعه اهميت زيادي دارد گفت: ما از تخصيص ۶۵٠ ميليارد دلار از محل صندوق بين المللي  با سازکار مشخص جهت مقابله با کرونا و ترميم اقتصادي کشورها استقبال مي کنيم.

رييس شوراي پول و اعتبار افزود:بانک هاي توسعه چند جانبه نقش مهمي در حمايت از اقدامات مرتبط با همه گيري، کاهش محدوديت هاي مالي و مقابله با آسيب هاي بدهي دارند.ما از بانک جهاني تقاضا مي کنيم راهبري ميان مدت براي کمک به کشورهاي داراي درآمد متوسط اتخاذ کنند.

رييس کل بانک مرکزي همچنين با تاکيد بر استقبال از راهبردهاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني براي مقابله با تغييرات اقليمي  گفت:اين حمايت ها بايد با شرايط و ساختارهاي اقتصادي کشورها سازگار شوند.

وي در پايان افزود:کاهش تصاعد کربن بايد همگام با تلاش کشورهاي در حال توسعه و رفع فقر و نابرابري و رشد اشتغال باشد.

همچنين در اين جلسه خانم کريستالينا جورجيوا، رئيس صندوق بين المللي پول، به تشريح اقدامات اين صندوق در زمينه هاي برنامه ريزي و سرعت بخشي در دسترسي کشورها به واکسن کرونا پرداخت و گفت: پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري ميلادي ۴٠ درصد کل جمعيت جهان واکسن کرونا را دريافت کنند.
 وي در خصوص برنامه ريزي در اين زمينه گفت: تدوين سياست هاي اقتصادي و پولي بر مبناي شرايط هر کشور و هدف گيري اقشار آسيب پذير بايد مورد توجه قرار گيرد.

رئيس صندوق بين المللي پول با اشاره به موضوع سرعت بخشي در بحث واکسيناسيون در رسيدن به شمول مالي و رعايت حداقل ماليات شرکتي تاکيد کرد.

جورجيوا در پايان به فعاليت ها و اقدام هاي صندوق بين المللي پول در زمينه هاي تداوم حمايت از اعضا، تقويت تحليل ريسک، بررسي تغييرات و افزايش امور مربوط به برنامه توسعه ظرفيت اشاره کرد.

در ادامه ديويد مالپاس رئيس بانک جهاني به وضعيت پاندمي کرونا و متاثر شدن اقتصاد کشورها از اين موضوع، به توسعه واکسيناسيون و نحوه تامين مالي آن اشاره کرد.

وي همچنين مواردي همچون کاهش هزينه هاي انرژي پاک، دسترسي به برق، کاهش يارانه هاي انرژي و کمک به اقشار محروم، حمل و نقل و سوخت هاي فسيلي را برشمرد و بر لزوم کمک صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در اين زمينه ها تاکيد کرد.

در اين جلسه ساير روساي کل بانک مرکزي گروه ٢۴ به ارائه نظرات و پيشنهادهاي خود در زمينه هاي اقتصاد جهاني پرداختند.

در جلسه معاونان گروه ٢۴ صندوق بين المللي پول که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، بر ضرورت همکاري بين‌المللي به منظور دسترسي عادلانه تمام کشورها به واکسن کرونا و همچنين توليد واکسن جهت پيشگيري از ابتلاي افراد در کنار تامين دارو، تجهيزات پزشکي از طريق افزايش ميزان پرداخت تسهيلات با نرخ بهره پايين سازمان‌هاي مالي بين‌المللي به کشورهاي کم‌درآمد تأکيد شد.
 علاوه بر آن، با توجه به تغييرات سريع آب وهوايي و نگراني ايجاد شده ناشي از آن، بر ضرورت همکاري گسترده‌تر صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني با ساير سازمان‌هاي مالي بين‌المللي جهت ايجاد دسترسي به تسهيلات بلندمدت کم بهره به کشورهاي درحال توسعه به منظور گذر از وضعيت کنوني و انطباق با شرايط مناسب تأکيد شد.