پول راستين

تاریخ انتشار : 1400/08/12

پول متعارف و نظام پولي کنوني در جهان حاصل تغييرات بسياري در طول تاريخ بوده است که فهم درست آن فقط با نگاه عميق و ريشه ‌اي امکان ‌پذير است. گري نورث در اين کتاب با بهره‌ گيري از نمونه ‌هاي آشنا و قابل فهم عموم و در بعضي مواقع با رجوع به آيات کتاب مقدس، چنين کاري کرده و مسائل پيچيده اقتصادي نظير قانون گرشام، نظريه برابري ارزش، بانکداريِ اندوخته کسري، تورم، ربا و ... را با زباني ساده باز نموده و مفهوم پول راستين را روشن کرده است. از نظر او پول بازاري ‌ترين کالاست که محصول يک پديده اجتماعي است نه دولت. او با نقد جدي به انحصار پول توسط دولت و سياست ‌هاي پولي آن، راه نجات را الغاي کامل نظام بانکداريِ اندوخته کسري مي ‌داند. گري نورث از منظر نگاه اخلاقي و ديني به پول و توسعه و بسط آن هم راه جديدي در علم اقتصاد گشوده است.