فراخوان داوطلبي عضويت در شوراي عالي دوره پنجم کانون

تاریخ انتشار : 1397/02/26

فراخوان داوطلبي عضويت در شوراي عالي دوره پنجم کانون

* براي دسترسي به ضوابط و شرايط عضويت در شوراي عالي مي توانيد تصوير فايل پيوست اين خبر را که در انتهاي مطلب آمده است، دانلود فرماييد. 

 

نظر به اينکه بر اساس مصوبات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 19/2/97 مقرر شده است که انتخاب اعضاي شوراي عالي حداکثر ظرف يک ماه انجام گيرد، از داوطلبان محترم عضويت در شوراي عالي درخواست مي شود که بر اساس فرم ها و شرايط اعلام شده و مندرج در سايت کانون، نسبت به اعلام داوطلبي از طريق تکميل و ارسال فرم هاي معرفي نماينده و شرح سوابق تحصيلي و حرفه اي نماينده معرفي شده تا پايان وقت اداري مورخ 5/3/97 اقدام فرمايند.
تاريخ روز و محل برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده متعاقباً به استحضار خواهد رسيد.

………………………………………………………………………………………………………………

 

فرم 2
فرم معرفي نماينده داوطلب براي عضويت در شوراي عالي کانون

به نام خدا
کانون مشاوران اعتباري و سرمايه¬گذاري بانکي
با سلام ،
عطف به فراخوان داوطلبان عضويت در شوراي‌عالي مندرج در سايت اطلاع‌رساني کانون، اين شرکت با شماره عضويت........... داوطلب عضويت در شوراي‌عالي دوره پنجم بوده و همچنين آقا/ خانم............................... با ..........سال سن و سمت........................................... در اين شرکت، داراي مدرک تحصيلي........................................ به عنوان نماينده شرکت براي شرکت در انتخابات عضويت در شوراي‌عالي، معرفي مي¬شود.
اين شرکت متعهد مي¬شود نماينده معرفي شده، داراي شناخت کافي نسبت به وظايف عضويت در شوراي‌عالي بوده و نيز از سوي اين شرکت فرصت کافي براي حضور فعال در جلسات شوراي‌عالي را در اختيار خواهد داشت تا با ايده¬هاي تازه و سازنده¬اي که دارد بتواند کانون را در نيل به اهداف تعيين شده و ارتقاء جايگاه آن کمک نمايد.


محل امضاي مديرعامل و مهر شرکت داوطلب                                                             نام و امضاي نماينده معرفي شده
             تاريخ                                                                                               براي عضويت در شوراي عالي
…………………………………………….

يادآوري : نماينده معرفي شده مي بايد عضو هيأت مديره و يا مدير عامل شرکت باشد.

 

 

فرم 3

به نام خدا
شرح سوابق تحصيلي و حرفه اي نامزد براي عضويت در شوراي عالي کانون ( دوره پنجم )

نام شرکت :
شماره عضويت:
تاريخ عضويت :
مشخصات فردي :
نام و نام خانوادگي :
سال تولد:
آخرين مدرک تحصيلي:
رشته تحصيلي:
تاريخ اخذ مدرک :
نام دانشگاه :
سابقه فعاليت در حرفه مشاوره اعتباري .............سال در حرفه
فعاليت در شرکت متبوع ........................... سال
سوابق علمي نامزد ( پژوهش – تدريس در دانشگاه – تأليف کتاب و مقاله ) :
سوابق اجرايي ( به شرح زير ) :
عضويت حقيقي در انجمن هاي تخصصي ( به شرح زير ) :
حوزه شناخت تخصصي ، علايق و فعاليت ها ( به شرح زير ) :
عضويت در هيئت مديره شرکت ها، سازمان ها و نهادها ( به شرح زير ) :
تسلط به زبان خارجي :
آموزش هاي تکميلي مرتبط ( به شرح زير ) :
مسئوليت :
در شرکت و سازمان ....
تاريخ شروع ............................
تاريخ پايان ............................
شرايط نامزد براي حضور در انتخابات :
تحصيلات منطبق يا مرتبط با فعاليت مشاوره اعتباري / داشتن حداقل 35 و حداکثر 75 سال سن / توانايي حرفه اي لازم براي ارائه ايده هاي راهبرنده کانون / فرصت کافي براي حضور منظم در نشست هاي شورا و پيگيري امور محوله.
تعهدات نامزد :
- اينجانب به نقش کانون در توسعه صنعتي و ساماندهي امور مشاوره اعتباري صميمانه باور دارم و متعهد مي شوم همه تلاش و تجربه خود را در جهت ارتقاء اين نقش به کار گيرم.
- متعهد مي شوم به قدر کافي براي ايفاي وظيفه خود به عنوان عضو شوراي عالي زمان تخصيص دهم و با اعلام اينکه ايده هاي تازه وسازنده اي در مورد کانون دارم با حضور منظم و مؤثر در اين شورا، مشارکت و همفکري مؤثر داشته باشم.
- ضمن اعلام باورمندي نسبت به اهميت رعايت اخلاق حرفه اي در پيشبرد امور، متعهد مي شوم التزام کامل عملي به آيين نامه اخلاق حرفه اي کانون داشته باشم.
محل امضاي نامزد


اسناد مرتبط