قوانين و مقررات سلامت ، ايمني و محيط زيست در محيط کار و صنعت ( HSE )

تاریخ انتشار : 1400/10/05

تحقيق و تدوين : رضا پاکدامن

چاپ دوم: ۱۳۹۶

 انتشارات خرسندي 66490584

 

مطالب :

بخش اول : مقررات سلامت کارکنان

مقررات کارهاي سخت و زيان آور در قانون کار

مقررات کارهاي سخت و زيان آور در قانون تامين اجتماعي

حفاظت و بهداشت در قانون کار

آئين نامه حفاظت و بهداشت در کارگاهها

قانون حفاظت در برابر اشعه و آئين نامه اجرايي آن

آئين نامه بهداشت محيط

 

بخش دوم : مقررات ايمني کارکنان

آئين نامه آموزش ايمني کارفرمايان ، کارگران

آئين نامه ايمني امور پيمانکاري

آئين نامه حفاظتي حمل دستي بار

آئين نامه ايمني معادن

آئين نامه ايمني ماشينهاي افزار

آئين نامه ايمني ماشينهاي ليفتراک

آئين نامه حفاظتي مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و قابل انفجار

آئين نامه حفاظتي کارگاههاي ساختماني

آئين نامه علائم ايمني در کارگاهها

دستورالعمل انبارهاي مواد شيميائي و سموم

آئين نامه حفاظتي تاسيسات الکتريکي در کارگاهها  

آئين نامه تشخيص و تائيد مشاور فني و خدمات ايمني

بخش سوم : مقررات حفاظت از محيط زيست در فعاليتهاي صنعتي