موافقت شوراي پول‌واعتبار با انتشار اوراق صکوک توسط شبکه بانکي

تاریخ انتشار : 1400/10/25