نماينده وزارت اقتصاد درهيأت عالي نظارت کانون منصوب شد

تاریخ انتشار : 1400/11/20

معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور حکمي  آقاي «قربان اسکندري» مديرکل دفتر امور بانکي و بيمه اين وزارتخانه را به عنوان عضو هيأت عالي نظارت کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري منصوب کرد.

سيد عباس حسيني در حکمي که به همين مناسبت صادر کرد ابراز اميدواري کرده است که نماينده اين وزارتخانه ضمن نظارت برعملکرد کانون در راستاي حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط، در ارتقاء کانون و توسعه فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران اهتمام ورزيده و با ايجاد بستر لازم به منظور گسترش تعاملات بين کانون و سيستم بانکي، براي رفع مشکلات و چالش هاي فراروي اين نهاد، راهکارهاي مناسب در جهت تسهيل حرکت آن به کار گيرد.

آقاي قربان اسکندري بر اساس ماده 25 اساسنامه کانون به اين سمت منصوب شده است.

شوراي عالي کانون و دبيرخانه اين نهاد، اين انتصاب شايسته را به ايشان شادباش مي گويد.