عباس شوراني با مصوبه شوراي عالي به دبيرکلي کانون منصوب شد

تاریخ انتشار : 1401/02/04

طي حکمي با امضاي نايب رييس شوراي عالي آقاي عباس شوراني به مدت يک سال سمت دبيرکل کانون منصوب شد.

در حکم نامبرده آمده است :

نظر به مراتب شايستگي و تجارب گرانسنگ مديريتي جناب عالي در سطوح عالي بخش هاي بانکي و صنعت، به موجب اين حکم ، به استناد مصوبه مورخ  23/01/1401  شوراي عالي به مدت يک سال به سمت دبيرکل کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي منصوب مي شويد.

اميد است با استعانت از خداوند متعال ، بهره گيري از رهنمودها و سياست گذاري هاي شوراي عالي و با تکيه بر خلاقيت هاي فردي ، امور کانون را منطبق با مصوبات و مقررات  جاري، در مسير بالندگي و تحول هدايت و در انجام وظايف خود موفق باشيد.  

وي در سوابق حرفه اي خود فعاليت در بانکها، شرکتها و موسسات زير را داراست :

 • مدير امور سرمايه گذاري و اعتباري بانک سپه
 • معاون امور حسابرسي داخلي بانک سپه
 • بازرس ويژه بانک سپه
 • مدير ارداره بازرسي کل بانک سپه
 • مدير امور مالي بانک سپه
 • رييس هيأت مديره شرکت مرجان گاز
 • رييس هيأت اجرايي شرکت لاستيک البرز
 • معاون شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا
 • مدير عامل شرکت خدمات پشتيباني صندوق بازنشستگي کل کشور
 • عضو هيأت مديره کفالت بانک تاجيکستان
 • عضو هيأت مديره گروه صنعتي سديد
 • مدير عامل شرکت لوله سازي ماهشهر
 • رييس هيأت مديره سرکت ليزينگ