جناب آقاي دکتر رضا پديدار

جناب آقاي دکتر  رضا پديدار

رييس محترم هيئت مديره انجمن شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري و نظارت طرحها

با درود و احترام

موفقيت گروه همراه در انتخابات ...