آيين نامه هاي داخلي
*ساير آئين نامه هاي داخلي با ورود به بخش اعضاء قابل استفاده است*

دستورالعمل راهنماي متقاضيان رتبه بندي و اخذ رسته و گرايش

حق عضويت اعضا مصوب 10 خرداد 1400

آيين نامه انضباطي

زيرمجموعه گرايشهاي تخصصي

مجوز فعاليت مشاوران در سطوح مختلف سرمايه گذاري

آيين نامه تعيين حدود مسئوليت مشاوران عضو

دستورالعمل تعيين حق الزحمه مشاوران مصوب 1391

آيين نامه اخلاق حرفه اي کانون

براي استحضار از  فايل الحاقي استفاده فرماييد. 

آئين نامه رعايت اصل استقلال مشاوران