آيين نامه هاي داخلي
*ساير آئين نامه هاي داخلي با ورود به بخش اعضاء قابل استفاده است*

حق عضويت اعضا مصوب 21 ارديبهشت 1401

با توجه به تصويب بودجه در مجمع عمومي عادي کانون مورخ 21 ارديبهشت 1401 ، از اعضاي محترم درخواست مي شود نسبت به واريز حق عضويت خود با عناوين و به شرح جدول پيوست( سند پيوست همين صفحه ) اقدام نموده و تصوير فيش واريزي را به امور مالي کانون تحويل، يا با ايميل يا نمبر کانون ارسال ...

دستورالعمل تعيين حق الزحمه مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي تهيه گزارش امکانسنجي اقتصادي، فني و مالي

دستورالعمل تعيين حق الزحمه مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي تهيه گزارش امکانسنجي اقتصادي، فني و مالي

 

 

ضوابط احراز صلاحيت متقاضيان عضويت در شوراي عالي کانون

دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت مصوب آبان 1400

دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت مصوب 6جلسات  شهريور و 10 آبان   1400

مجاز بودن تعديلات سالانه 25 درصد با سال مبنا ( 1391) براي تعيين حق الزحمه طرح هاي نظارت

تاريخ انتشار :   7/7/1399

 

 

با توجه به اينکه آيين نامه حق الزحمه کانون در مراحل بررسي و بازبيني است لذا تا زمان تکميل ، شرکت هاي عضو مجازند در تعيين حق الزحمه پروژه هاي نظارت بر مصرف منابع از تعديلات 25 درصد سالانه با در نظر گرفتن سال ...

دستورالعمل راهنماي متقاضيان رتبه بندي و اخذ رسته و گرايش

آيين نامه انضباطي

آيين نامه انضباطي مصوب 1400/09/13 در سند پيوست همين صفحه 

مجوز فعاليت مشاوران در سطوح مختلف سرمايه گذاري

آيين نامه تعيين حدود مسئوليت مشاوران عضو

آيين نامه اخلاق حرفه اي کانون

براي استحضار از  فايل الحاقي استفاده فرماييد. 

آئين نامه رعايت اصل استقلال مشاوران