آيين نامه هاي داخلي
*ساير آئين نامه هاي داخلي با ورود به بخش اعضاء قابل استفاده است*

دستورالعمل راهنماي متقاضيان رتبه بندي و اخذ رسته و گرايش

حق عضويت اعضا

حق عضويت اعضاي کانون مصوب تيرماه 1399 به شرح جدول ( سند 1 ) مي باشد.

آيين نامه انضباطي

زيرمجموعه گرايشهاي تخصصي

مجوز فعاليت مشاوران در سطوح مختلف سرمايه گذاري

آيين نامه تعيين حدود مسئوليت مشاوران عضو

دستورالعمل تعيين حق الزحمه مشاوران مصوب 1391

آيين نامه اخلاق حرفه اي کانون

براي استحضار از  فايل الحاقي استفاده فرماييد. 

آئين نامه رعايت اصل استقلال مشاوران