اهم تصميمات، اقدامات و مصوبات شوراي عالي ( دوره سه ساله پنجم )

اهم تصميمات،

                  اقدامات

                              و مصوبات

مشاهده

جلسه 1398/09/06

جلسه 1398/08/01

جلسه 1398/07/10

جلسه 98/06/12

جلسه 98/05/16

جلسه98/04/19

مذاکرات و مصوبات جلسه 98/03/29

مذاکرات و مصوبات جلسه 98/03/07

مذاکرات و مصوبات جلسه 98/02/10

مذاکرات و مصوبات جلسه 97/12/21

مذاکرات و مصوبات جلسه 97/12/14

مذاکرات و مصوبات 97/10/17

  

مذاکرات و مصوبات جلسه 97/10/11

مذاکرات و مصوبات جلسه 97/10/4

مذاکرات و مصوبات جلسه 20 /97/9

مذاکرات و مصوبات جلسه 13 /97/9

  •  

مذاکرات و مصوبات جلسه 30 /97/8

مذاکرات و مصوبات جلسه 97/8/15

مذاکرات و مصوبات جلسه 97/7/3

مذاکرات و مصوبات جلسه 97/6/18

مذاکرات و مصوبات نشست 6/14/ 97

مذاکرات و مصوبات نشست 97/5/21

مذاکرات و مصوبات نشست 14 /5/ 97

مذاکرات و مصوبان نشست 97/4/24

مذاکرات و مصوبات نشست 97/4/12

مذاکرات و مصوبات نشست 97/4/3