قرارداد تيپ نظارت بر حسن اجراي طرح و مصرف منابع

 

ماده1- طرفين قرارداد:

اين قرارداد در تاريخ ................... با موضوع معين ميان شرکت...................... با شماره ثبت .................. به نمايندگي آقاي / خانم .......................... به نشاني ................................................................................ ...

قرارداد تيپ مطالعات امکان سنجي

ماده 1) مشخصات طرفين قرارداد:

 

اين قرارداد در تاريخ ................... با موضوع معين ميان شرکت..................................... با شماره ثبت .................. به نمايندگي آقاي / خانم .................................... ...