رابطه تعداد شعب و جذب نقدينگي/ وضعيت بانک‌ها در ايران و جهان

تاریخ انتشار : 1398/02/21

نتايج يک مطالعه نشان مي‌دهد که افزايش تعداد شعب مي‌تواند زمينه‌ساز جمع‌آوري بيشتر نقدينگي باشد.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، با تغيير شيوه و رويکرد سيستم بانکداري در دنيا ديگر لزومي به مراجعه به شعب براي دريافت خدمات بانکي نيست و مشتريان مي‌توانند تنها با يک کليک وجه خود را منتقل و يا قبض خود را پرداخت کنند و يا ده‌ها خدمات ديگر را از طريق اپليکيشين‌ها، اينترنت بانک‌ها و ... انجام دهند.

بر همين اساس، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با تهيه گزارش حاضر سعي کرده، کشورهاي مختلف را گزينش و با مقايسه آمار شعب و متغيرهاي مرتبط با آن، همانند توليد ناخالص داخلي کشور، نقدينگي، درآمد سرانه و ... را مورد بررسي قرار دهد.

از يک طرف ارتباط شعب با توليد کشور از آن جهت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد که هر زمان توليد افزايش مي‌يابد، زمينه ساز گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي شده و مي توان با تعداد شعب بيشتر ارائه خدمات بانکي را نيز افزايش داد.

از سوي ديگر افزايش نقدينگي نيز در کشور چنانچه به بخش مولد و اشتغالزا در داخل کشور سوق داده شود، افزايش تعداد شعب مي تواند زمينه ساز جمع‌آوري بيشتر نقدينگي در جامعه و با جهت دادن آن در بخش‌هاي مولد و اشتغالزاي اقتصادي کشور بتواند نقش مفيد و ضد تورمي را در اقتصاد ايفا کند.  

به طوري که از بررسي حاضر مي توان نتيجه گرفت، تعداد شعب از لحاظ حجم نقدينگي با ساير کشورها از تناسب لازم برخوردار است زيرا ايران در مقايسه با حجم نقدينگي در رتبه اول بين کشورهاي مورد بررسي قرار دارد، اما از جهات زير تناسب لازم را ندارد:

۱ - تعداد شعب بانکي با درآمد سرانه در مقايسه با ديگر کشورهاي مورد بررسي مناسب نبوده و در رتبه ۱۰ قبل از عراق و افغانستان با فاصله زياد قرار گرفته است.

۲- تعداد شعب بانکي در مقايسه با GDP (توليد ناخالص داخلي) نيز در رتبه ۱۰ قرار دارد که از وضعيت مناسبي برخوردار نيست و نشان دهنده آن است که حجم پول در گردش جامعه در بخش هاي مولد و اشتغالزاي اقتصاد مصرف نشده است.

۳- تعداد شعب در ايران از لحاظ جمعيت به ازاي هر يکصد هزار نفر در رتبه ۵ قرار دارد. ، ليکن اين شاخص تعداد شعب نتوانسته است نقش اثرگذاري در جمع آوري نقدينگي و سوق دادن آن به بنگاه هاي توليدي و اشتغالزاي کشور داشته باشند.

مقايسه ميزان فراواني نسبي تعداد شعب بانک‌هاي ايران در مقايسه با آمارهاي جهاني

مقايسه آماري بين ميزان فراواني نسبي تعداد شعب بانکي در کشورهاي ديگر و ايران، نشان مي‌دهدکه تعداد شعب بانک‌هاي ايران، در وضعيت نرمال قرار دارد. براساس آمار بانک جهاني تا سال  ۲۰۱۶  نسبت تعداد شعب بانک‌هاي تجاري کشورهاي مورد بررسي به ازاي هر ۱۰۰.۰۰۰ (يکصد هزار) نفر در کل بانک‌ها و موسسات اعتباري جهان از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۷ در نمودار زير نشان داده شده است.

نمودار روند تعداد شعب بانک‌هاي جهان به ازاي هر يکصد هزار نفر

 

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده مي‌شود، تعداد شعب بانک‌ها در سراسر جهان به ازاي هر ۱۰۰.۰۰۰ نفر، در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۲.۵ واحد بوده است. در حالي که اين نسبت در سال ۲۰۰۴ حدود ۹.۵ واحد است. از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۶ روند اين نسبت، عمدتاً به غير از برخي مقاطع، صعودي است.

  •