آشنايي با انواع مطالبات بانکي

تاریخ انتشار : 1398/04/18

به گزارش ايبِنا، انواع مطالبات بانکي و طبقه‌بندي دارايي‌هاي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي بر اساس بخشنامه بانک مرکزي به شرح ذيل است:

مطالبات جاري: مطالباتي است که پرداخت اصل و سود تسهيلات و يا بازپرداخت اقساط در سررسيد صورت گرفته و يا حداکثر از سررسيد آن دو ماه گذشته است.

مطالبات غيرجاري: شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است.

مطالبات سررسيد گذشته: مطالباتي است که از تاريخ سررسيد اصل و سود تسهيلات و يا تاريخ قطع پرداخت اقساط بيش از دو ماه گذشته است، ولي تاخير در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. در اين صورت فقط مبلغ سررسيد شده تسهيلات به اين طبقه منتقل مي‌شود.

مطالبات معوق: اصل و سود تسهيلاتي که بيش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط سپري شده‌ و مشتري هنوز اقدامي براي بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباري نکرده است. در اين صورت مانده سررسيد شده تسهيلات به اين طبقه منتقل مي‌شود.

مطالبات مشکوک‌الوصول: تمامي اصل و سود تسهيلاتي که بيش از ۱۸ ماه از سررسيد و يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط آنها سپري شده و مشتري هنوز اقدام به بازپرداخت بدهي خود نکرده است.

تسهيلات مورد امهال: اين گروه از تسهيلات در يکي از طبقات سررسيدگذشته و يا معوق طبقه‌بندي مي‌شوند. کليه تسهيلات امهال شده براساس مصوبات هيات دولت در طبقه معوق طبقه‌بندي مي‌شود و ساير تسهيلات امهال‌شده نيز با توجه به شرايط تعيين کننده طبقات سررسيد گذشته و يا معوق در يکي از اين طبقات قرار خواهند گرفت. در صورت بهبود وضعيت اعتباري مشتري و ايفاي تعهدات در زمان مقرر و احراز شرايط هريک از طبقات بالاتر، اين تسهيلات مي‌تواند به اين طبقات منتقل شود.

مطالبات از دولت: تسهيلاتي که بازپرداخت آن به موجب قانون توسط دولت تضمين شده و يا اجازه تضمين آن توسط دولت در قانون پيش‌بيني شده و تضمين مربوطه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صادر شده است.

تسهيلات تکليفي و تبصره‌اي: تسهيلاتي است که به موجب تبصره‌هاي قوانين بودجه و ساير قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي به نظام بانکي تحميل مي‌شود. به عبارت ديگر، بانک‌ها بر اساس مصوبات مقاماتي خارج از سيستم بانکي، مسئول اعطاي تسهيلات تکليفي هستند. اين تسهيلات در واقع به عنوان ابزاري در دست دولت است، تا با آن براي رسيدن به هدف‌هايي که به دليل ناکافي بودن درآمدي امکان دستيابي به آنها از راه بودجه وجود ندارد، اقدام کند.

تسهيلات تکليفي در لوايح بودجه سنواتي با هدف تخصيص منابع مالي به بخش‌ها و حوزه‌هاي خاص و اولويت‌دار، همواره يکي از بخش‌هاي مهم بودجه تلقي مي‌شود. کاربرد (انواع) تسهيلات تکليفي در حوزه‌هاي تامين مالي، هزينه‌هاي جاري کشاورزان، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، اقشار آسيب‌پذير، تعاوني‌هاي فرهنگيان و غيره است و معمولا پرداخت اين گروه از تسهيلات توسط نظام بانکي با اهداف اشتغال آفريني، توليد و خودکفايي، اجتماعي و فرهنگي و ارائه خدمات و تنظيم بازار، صورت مي‌پذيرد.

  •