نياز اقتصاد کشور به عمليات بازار باز

تاریخ انتشار : 1398/06/13

حميد تهرانفر در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، درباره راه‌اندازي عمليات بازار باز اظهار داشت: اقدام بانک مرکزي اقدام قابل تقديري است و رييس کل بانک مرکزي ديدگاه خوبي در زمينه کنترل نقدينگي دارد، اما شايد در شرايط فعلي توقعي که از عمليات بازار باز داريم، محقق نشود.

بانک مرکزي با عمليات بازار باز بايد با خريد اسناد خزانه به جامعه نقدينگي تزريق و با فروش اين اوراق منابع را جذب بانک مرکزي کند، اما اکنون کارايي اين ابزار آنقدر نيست که با فروش آن منابع بازار را جذب کند و موجب مي‌شود بانک مرکزي در مقام خريدار قرار گيرد و نقدينگي به جامعه تزريق شود.

تهرانفر در عين حال خاطرنشان کرد: اکنون با توجه به شرايطي که داريم، شايد عمليات بازار باز نتواند توقع را برآورده کند اما بايد به عنوان ابزاري کاربردي آغاز به کار کند تا در زمان مناسب از آن بهره‌برداري کنيم.

وي درباره وضعيت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي تصريح کرد: بانک کارآفرين و برخي بانک‌هاي خصوصي بدهي به بانک مرکزي ندارند، اما برخي بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي دولتي و شبه دولتي به دليل تکاليفي که از طرف دولت به آنها داده مي‌شود، مجبورند بيشتر از منابع در اختيار خرج کنند که در نتيجه به برداشت از بانک مرکزي و انباشت بدهي مي‌انجامد.

مديرعامل بانک کارآفرين با اشاره کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي يادآور شد: بخش اعظم اين کاهش به اين دليل تهاتر بدهي دولت، پيمانکاران و بانک‌ها بوده است و اين در حالي است که اکنون برخي بانک‌ها 10 تا 12 هزار ميليارد تومان بدهي به بانک مرکزي دارند که رقم زيادي است.

به گزارش ايبِنا، آنطور که عبدالناصر همتي اعلام کرده بانک مرکزي مصمم به تغيير کانال انتقال اثر پول پُرقدرت به نقدينگي با راه‌اندازي عمليات بازار باز است.

رييس کل بانک مرکزي در پيامي اينستاگرامي با بيان اينکه ترازنامه بانک مرکزي يا همان حجم پول پُرقدرت از دو مسير بزرگ مي‌شود، نوشته است: «يک مسير افزايش خالص خريد ارزهاي خارجي توسط بانک است. اين ارزها عمدتا مربوط به درآمدهاي نفتي دولت صندوق توسعه ملي هستند. اين بسط ترازنامه مربوط به عرضه برون‌زاي ذخاير است. يک مسير ديگر افزايش بدهي بانک‌ها يا دولت به بانک مرکزي است. اين افزايش بدهي مربوط به تقاضاي درون‌زاي اقتصاد است».

رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه هرگونه کسري بودجه دولت به صورت مستقيم و يا از طريق ترازنامه بانک‌ها منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزي مي‌شود، افزوده است: «بديهي است اگر بانک مرکزي روي ترازنامه کنترل نداشته باشد به سختي مي‌تواند نقدينگي را با ابزار و غيرموثر سپرده قانوني و مديريت و جيره‌بندي اعتبارات کنترل کند. به همين دليل بانک مرکزي مصمم  به تغيير کانال انتقال اثر پول پُرقدرت به نقدينگي با راه‌اندازي عمليات بازار باز است»

همتي اضافه کرده است: «با اين روش بانک مرکزي همانند تجربه بسياري از بانک‌هاي مرکزي دنيا به جاي کنترل مقدار پول به کنترل قيمت پول مي‌پردازد. لذا قطع ارتباط بين حجم پول پُرقدرت با نقدينگي با اجراي کانال نرخ سود در بازار بين بانکي و اجراي عمليات بازار باز حاصل خواهد شد».

وي در پايان اين پيام اينستاگرامي خاطرنشان کرده است: «ياري و مساعدت همکارانم در بخش هاي مرتبط دولت براي کنترل و جبران کسري بودجه از طريق انتشار تدريجي ولي محتاطانه اوراق خزانه و نيز مديريت اضافه‌برداشت‌هاي بانک‌ها شرط مهم موفقيت است. بانک مرکزي از تمام ابزارهاي خود براي مهار تورم بهره مي‌گيرد».

  •