فرصت ويژه عمليات بازار باز براي بازار سرمايه

تاریخ انتشار : 1398/07/02

به گزارش ايبِنا، با اعلام بانک مرکزي در خصوص تعيين اعضاي کميته اجرايي عمليات بازار باز و آغاز به کار اين کميته، رسما اين سياست جديد وارد فاز عملياتي شد تا بتواند اهداف تازه اي را در حوزه بازار پول در اقتصاد ايران عملياتي کند.

بر اساس اين گزارش، در تعاريف آکادميک عمليات بازار باز به خريد و فروشِ اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد، براي گسترش يا انقباض ميزان پول در سيستم بانکي گفته مي‌شود، که توسط بانک‌هاي مرکزي کشورها عملياتي مي‌شود به طوري که خريد اوراق از سوي سرمايه گذاران به سيستم بانکي پول تزريق مي‌کند که زمينه ساز رشد اقتصادي را فراهم مي کند.

گفتني است که در عين حال، عمليات بازار باز در کنار نرخ تنزيل و ذخيره لازم از يکي از ابزارهاي اصلي سياست‌هاي پولي کشورها است. هر چند که عمليات بازار باز مي‌تواند اهداف متفاوتي را دنبال کند به طوري که در بسياري از کشورها مهم‌ترين وظيفه بانک مرکزي کنترل نرخ تورم است که اين کنترل از طريق عمليات بازار باز صورت مي‌گيرد. در کشورهايي که نرخ برابري ارز را کنترل مي‌کنند، عمليات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت مي‌گيرد.

فرايند عمليات بازار باز

به صورت ساده تر فرآيند عمليات بازار باز به اين صورت است که در مواقع افزايش يا «کاهش» تقاضاي ذخاير بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بين بانکي «قيمت ذخاير» از ميزان هدف‌گذاري وجود دارد، بانک مرکزي از طريق خريد يا «فروش» اوراق بهادار و عرضه «جمع‌آوري» ذخاير، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سياستي هدف‌گذاري شده هدايت مي کند.

در عين حال طبق بند ۲ قسمت «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ به دولت اجازه داده شد تا در صورت اجراي عمليات بازار باز و وثيقه‌گذاري اوراق مالي اسلامي دولتي از بانک‌ها توسط بانک مرکزي، بخشي از بدهي‌هاي قطعي و حسابرسي شده خود به بانک‌ها را تا سقف ۲۰۰ هزار ميليارد ريال بهادارسازي کند.

از سويي ديگر، در بند يک قسمت «م» اين تبصره آمده است بانک مرکزي صرفا مجاز به خريدوفروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانک مرکزي در بازار ثانويه و با قيمت‌هاي کشف‌شده در اين بازار است و معاملات اين اوراق به عنوان دارايي بانک‌ها در نمادهاي «اخزا» در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس انجام مي شود.

مزيت هاي همکاري بازار سرمايه و بازار پول

در اين ارتباط يک تحليلگر بازارهاي مالي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درخصوص اجراي عمليات بازار باز و نقش بازار سرمايه «فرابورس» در اين ميان معتقد است: بازار ابزارهاي مالي نوين فرابورس از مدت‌ها قبل آماده اجرايي کردن اين سياست و عرضه اسناد خزانه اسلامي براي اهداف عمليات بازار باز است و مي‌توان اميد داشت اين همکاري بازار سرمايه و بازار پول به شکل‌دهي نظم مالي، شفافيت و کنترل و هدايت نقدينگي‌هاي سرگردان در جامعه منجر شود.

خريد و فروش اوراق مالي اسلامي در فرابورس

فرهاد راد اعلام کرد : بر اساس ساز و کارهاي اعلام شده، پس از ايجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهي دولت به ويژه اسناد خزانه اسلامي «خريد و فروش اين اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس» و تعميق بازار آن، با توجه به مصوبه جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، مجوزهاي قانوني لازم براي انجام عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي در قالب خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه‌گيري اوراق مذکور با مشارکت بازار سرمايه «فرابورس» در تبادلات با بانک‌ها فراهم مي شود که مي‌تواند براي بازار سرمايه فرصت ويژه اي را شکل دهد.

افزايش نقدشوندگي اوراق دولتي

اين تحليلگر بازارهاي مالي اظهار داشت: به هر حال اجراي صحيح عمليات بازار باز ضمن افزايش نقدشوندگي اوراق دولتي و تثبيت نرخ آن، سبب ارتقاء کيفيت و جذابيت اين اوراق مي‌شود و به اين ترتيب هزينه تأمين مالي دولت را کاهش مي‌دهد که اين اتفاق يکي از مهم‌ترين انتظارات از اين سياست است.

راد تصريح کرد : بنا بر آنچه که در جزييات اين بازار آمده، لزوم ارائه وثيقه از سوي شرکت‌کنندگان در عمليات بازار باز «بانک‌ها»، ترکيب دارايي‌هاي آنها را به سمت دارايي‌هاي مورد پذيرش بانک مرکزي هدايت مي‌کند و ساماندهي اضافه برداشت بانک‌ها و تعيين چارچوب مشخص براي اعطاي اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباري را به دنبال دارد و اين مهم نيز از ديگر مزيت هاي اجراي عمليات بازار باز است.

زمينه ساز تحول بنيادي

وي در ادامه گفت: راهبري سياست پولي باعمليات بازار باز زمينه ساز تحول بنيادي در سياست‌گذاري پولي براي تغيير از هدف‌گذاري پولي به هدف‌گذاري نرخ سود در بازار بين‌بانکي ريالي و خروج از تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانکي خواهد شد.

همسويي دو بازار تاثيرگذار

اين کارشناس بازارهاي مالي به جايگاه بازار سرمايه در اين ميان اشاره کرد و گفت: بايد سياست گذاران در اين نهاد به صورت همه جانبه در اجراي اين سياست پولي مشارکت داشته باشند تا بازار پول و بازار سرمايه همانند هميشه همسو در جهت اجراي اهداف در کنار هم حضور داشته باشند.

فرابورس حلقه تکميلي عمليات بازار باز

گفتني است در اين ارتباط چندي پيش مديرعامل فرابورس در خصوص انجام عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس اظهار داشت: بانک مرکزي در نظر دارد در راستاي اجراي قانون بودجه سال ۹۸ کل و اجراي سياست پولي و مديريت نرخ‌هاي سود، به انجام عمليات بازار باز و خريدو فروش اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت از طريق بازارهاي موجود فرابورس بپردازد.

همچنين امير هاموني به حضور بانک مرکزي و حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي در عمليات بازار باز اشاره و بيان کرد: اين واحدها بنا به عمليات بانکي خود مي‌توانند تا حدي کسري يا مازاد وجه خود را از طريق فروش يا خريد اوراق مالي اسلامي منتشره در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس جبران يا خرج کنند و بانک مرکزي مي‌تواند وثيقه‌گيري اوراق مالي اسلامي منتشره دولت را در ازاي اضافه برداشت بانک‌ها و يا اعطاي خط اعتباري انجام دهد.

به گزارش ايبِنا، با اعلام بانک مرکزي در خصوص تعيين اعضاي کميته اجرايي عمليات بازار باز و آغاز به کار اين کميته، رسما اين سياست جديد وارد فاز عملياتي شد تا بتواند اهداف تازه اي را در حوزه بازار پول در اقتصاد ايران عملياتي کند.

بر اساس اين گزارش، در تعاريف آکادميک عمليات بازار باز به خريد و فروشِ اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد، براي گسترش يا انقباض ميزان پول در سيستم بانکي گفته مي‌شود، که توسط بانک‌هاي مرکزي کشورها عملياتي مي‌شود به طوري که خريد اوراق از سوي سرمايه گذاران به سيستم بانکي پول تزريق مي‌کند که زمينه ساز رشد اقتصادي را فراهم مي کند.

گفتني است که در عين حال، عمليات بازار باز در کنار نرخ تنزيل و ذخيره لازم از يکي از ابزارهاي اصلي سياست‌هاي پولي کشورها است. هر چند که عمليات بازار باز مي‌تواند اهداف متفاوتي را دنبال کند به طوري که در بسياري از کشورها مهم‌ترين وظيفه بانک مرکزي کنترل نرخ تورم است که اين کنترل از طريق عمليات بازار باز صورت مي‌گيرد. در کشورهايي که نرخ برابري ارز را کنترل مي‌کنند، عمليات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت مي‌گيرد.

فرايند عمليات بازار باز

به صورت ساده تر فرآيند عمليات بازار باز به اين صورت است که در مواقع افزايش يا «کاهش» تقاضاي ذخاير بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بين بانکي «قيمت ذخاير» از ميزان هدف‌گذاري وجود دارد، بانک مرکزي از طريق خريد يا «فروش» اوراق بهادار و عرضه «جمع‌آوري» ذخاير، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سياستي هدف‌گذاري شده هدايت مي کند.

در عين حال طبق بند ۲ قسمت «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ به دولت اجازه داده شد تا در صورت اجراي عمليات بازار باز و وثيقه‌گذاري اوراق مالي اسلامي دولتي از بانک‌ها توسط بانک مرکزي، بخشي از بدهي‌هاي قطعي و حسابرسي شده خود به بانک‌ها را تا سقف ۲۰۰ هزار ميليارد ريال بهادارسازي کند.

از سويي ديگر، در بند يک قسمت «م» اين تبصره آمده است بانک مرکزي صرفا مجاز به خريدوفروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانک مرکزي در بازار ثانويه و با قيمت‌هاي کشف‌شده در اين بازار است و معاملات اين اوراق به عنوان دارايي بانک‌ها در نمادهاي «اخزا» در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس انجام مي شود.

مزيت هاي همکاري بازار سرمايه و بازار پول

در اين ارتباط يک تحليلگر بازارهاي مالي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درخصوص اجراي عمليات بازار باز و نقش بازار سرمايه «فرابورس» در اين ميان معتقد است: بازار ابزارهاي مالي نوين فرابورس از مدت‌ها قبل آماده اجرايي کردن اين سياست و عرضه اسناد خزانه اسلامي براي اهداف عمليات بازار باز است و مي‌توان اميد داشت اين همکاري بازار سرمايه و بازار پول به شکل‌دهي نظم مالي، شفافيت و کنترل و هدايت نقدينگي‌هاي سرگردان در جامعه منجر شود.

خريد و فروش اوراق مالي اسلامي در فرابورس

فرهاد راد اعلام کرد : بر اساس ساز و کارهاي اعلام شده، پس از ايجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهي دولت به ويژه اسناد خزانه اسلامي «خريد و فروش اين اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس» و تعميق بازار آن، با توجه به مصوبه جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، مجوزهاي قانوني لازم براي انجام عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي در قالب خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه‌گيري اوراق مذکور با مشارکت بازار سرمايه «فرابورس» در تبادلات با بانک‌ها فراهم مي شود که مي‌تواند براي بازار سرمايه فرصت ويژه اي را شکل دهد.

افزايش نقدشوندگي اوراق دولتي

اين تحليلگر بازارهاي مالي اظهار داشت: به هر حال اجراي صحيح عمليات بازار باز ضمن افزايش نقدشوندگي اوراق دولتي و تثبيت نرخ آن، سبب ارتقاء کيفيت و جذابيت اين اوراق مي‌شود و به اين ترتيب هزينه تأمين مالي دولت را کاهش مي‌دهد که اين اتفاق يکي از مهم‌ترين انتظارات از اين سياست است.

راد تصريح کرد : بنا بر آنچه که در جزييات اين بازار آمده، لزوم ارائه وثيقه از سوي شرکت‌کنندگان در عمليات بازار باز «بانک‌ها»، ترکيب دارايي‌هاي آنها را به سمت دارايي‌هاي مورد پذيرش بانک مرکزي هدايت مي‌کند و ساماندهي اضافه برداشت بانک‌ها و تعيين چارچوب مشخص براي اعطاي اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباري را به دنبال دارد و اين مهم نيز از ديگر مزيت هاي اجراي عمليات بازار باز است.

زمينه ساز تحول بنيادي

وي در ادامه گفت: راهبري سياست پولي باعمليات بازار باز زمينه ساز تحول بنيادي در سياست‌گذاري پولي براي تغيير از هدف‌گذاري پولي به هدف‌گذاري نرخ سود در بازار بين‌بانکي ريالي و خروج از تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانکي خواهد شد.

همسويي دو بازار تاثيرگذار

اين کارشناس بازارهاي مالي به جايگاه بازار سرمايه در اين ميان اشاره کرد و گفت: بايد سياست گذاران در اين نهاد به صورت همه جانبه در اجراي اين سياست پولي مشارکت داشته باشند تا بازار پول و بازار سرمايه همانند هميشه همسو در جهت اجراي اهداف در کنار هم حضور داشته باشند.

فرابورس حلقه تکميلي عمليات بازار باز

گفتني است در اين ارتباط چندي پيش مديرعامل فرابورس در خصوص انجام عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس اظهار داشت: بانک مرکزي در نظر دارد در راستاي اجراي قانون بودجه سال ۹۸ کل و اجراي سياست پولي و مديريت نرخ‌هاي سود، به انجام عمليات بازار باز و خريدو فروش اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت از طريق بازارهاي موجود فرابورس بپردازد.

همچنين امير هاموني به حضور بانک مرکزي و حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي در عمليات بازار باز اشاره و بيان کرد: اين واحدها بنا به عمليات بانکي خود مي‌توانند تا حدي کسري يا مازاد وجه خود را از طريق فروش يا خريد اوراق مالي اسلامي منتشره در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس جبران يا خرج کنند و بانک مرکزي مي‌تواند وثيقه‌گيري اوراق مالي اسلامي منتشره دولت را در ازاي اضافه برداشت بانک‌ها و يا اعطاي خط اعتباري انجام دهد.

 •  
 • به گزارش ايبِنا، با اعلام بانک مرکزي در خصوص تعيين اعضاي کميته اجرايي عمليات بازار باز و آغاز به کار اين کميته، رسما اين سياست جديد وارد فاز عملياتي شد تا بتواند اهداف تازه اي را در حوزه بازار پول در اقتصاد ايران عملياتي کند.

  بر اساس اين گزارش، در تعاريف آکادميک عمليات بازار باز به خريد و فروشِ اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد، براي گسترش يا انقباض ميزان پول در سيستم بانکي گفته مي‌شود، که توسط بانک‌هاي مرکزي کشورها عملياتي مي‌شود به طوري که خريد اوراق از سوي سرمايه گذاران به سيستم بانکي پول تزريق مي‌کند که زمينه ساز رشد اقتصادي را فراهم مي کند.

  گفتني است که در عين حال، عمليات بازار باز در کنار نرخ تنزيل و ذخيره لازم از يکي از ابزارهاي اصلي سياست‌هاي پولي کشورها است. هر چند که عمليات بازار باز مي‌تواند اهداف متفاوتي را دنبال کند به طوري که در بسياري از کشورها مهم‌ترين وظيفه بانک مرکزي کنترل نرخ تورم است که اين کنترل از طريق عمليات بازار باز صورت مي‌گيرد. در کشورهايي که نرخ برابري ارز را کنترل مي‌کنند، عمليات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت مي‌گيرد.

  فرايند عمليات بازار باز

  به صورت ساده تر فرآيند عمليات بازار باز به اين صورت است که در مواقع افزايش يا «کاهش» تقاضاي ذخاير بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بين بانکي «قيمت ذخاير» از ميزان هدف‌گذاري وجود دارد، بانک مرکزي از طريق خريد يا «فروش» اوراق بهادار و عرضه «جمع‌آوري» ذخاير، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سياستي هدف‌گذاري شده هدايت مي کند.

  در عين حال طبق بند ۲ قسمت «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ به دولت اجازه داده شد تا در صورت اجراي عمليات بازار باز و وثيقه‌گذاري اوراق مالي اسلامي دولتي از بانک‌ها توسط بانک مرکزي، بخشي از بدهي‌هاي قطعي و حسابرسي شده خود به بانک‌ها را تا سقف ۲۰۰ هزار ميليارد ريال بهادارسازي کند.

  از سويي ديگر، در بند يک قسمت «م» اين تبصره آمده است بانک مرکزي صرفا مجاز به خريدوفروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانک مرکزي در بازار ثانويه و با قيمت‌هاي کشف‌شده در اين بازار است و معاملات اين اوراق به عنوان دارايي بانک‌ها در نمادهاي «اخزا» در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس انجام مي شود.

  مزيت هاي همکاري بازار سرمايه و بازار پول

  در اين ارتباط يک تحليلگر بازارهاي مالي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درخصوص اجراي عمليات بازار باز و نقش بازار سرمايه «فرابورس» در اين ميان معتقد است: بازار ابزارهاي مالي نوين فرابورس از مدت‌ها قبل آماده اجرايي کردن اين سياست و عرضه اسناد خزانه اسلامي براي اهداف عمليات بازار باز است و مي‌توان اميد داشت اين همکاري بازار سرمايه و بازار پول به شکل‌دهي نظم مالي، شفافيت و کنترل و هدايت نقدينگي‌هاي سرگردان در جامعه منجر شود.

  خريد و فروش اوراق مالي اسلامي در فرابورس

  فرهاد راد اعلام کرد : بر اساس ساز و کارهاي اعلام شده، پس از ايجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهي دولت به ويژه اسناد خزانه اسلامي «خريد و فروش اين اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس» و تعميق بازار آن، با توجه به مصوبه جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، مجوزهاي قانوني لازم براي انجام عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي در قالب خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه‌گيري اوراق مذکور با مشارکت بازار سرمايه «فرابورس» در تبادلات با بانک‌ها فراهم مي شود که مي‌تواند براي بازار سرمايه فرصت ويژه اي را شکل دهد.

  افزايش نقدشوندگي اوراق دولتي

  اين تحليلگر بازارهاي مالي اظهار داشت: به هر حال اجراي صحيح عمليات بازار باز ضمن افزايش نقدشوندگي اوراق دولتي و تثبيت نرخ آن، سبب ارتقاء کيفيت و جذابيت اين اوراق مي‌شود و به اين ترتيب هزينه تأمين مالي دولت را کاهش مي‌دهد که اين اتفاق يکي از مهم‌ترين انتظارات از اين سياست است.

  راد تصريح کرد : بنا بر آنچه که در جزييات اين بازار آمده، لزوم ارائه وثيقه از سوي شرکت‌کنندگان در عمليات بازار باز «بانک‌ها»، ترکيب دارايي‌هاي آنها را به سمت دارايي‌هاي مورد پذيرش بانک مرکزي هدايت مي‌کند و ساماندهي اضافه برداشت بانک‌ها و تعيين چارچوب مشخص براي اعطاي اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباري را به دنبال دارد و اين مهم نيز از ديگر مزيت هاي اجراي عمليات بازار باز است.

  زمينه ساز تحول بنيادي

  وي در ادامه گفت: راهبري سياست پولي باعمليات بازار باز زمينه ساز تحول بنيادي در سياست‌گذاري پولي براي تغيير از هدف‌گذاري پولي به هدف‌گذاري نرخ سود در بازار بين‌بانکي ريالي و خروج از تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانکي خواهد شد.

  همسويي دو بازار تاثيرگذار

  اين کارشناس بازارهاي مالي به جايگاه بازار سرمايه در اين ميان اشاره کرد و گفت: بايد سياست گذاران در اين نهاد به صورت همه جانبه در اجراي اين سياست پولي مشارکت داشته باشند تا بازار پول و بازار سرمايه همانند هميشه همسو در جهت اجراي اهداف در کنار هم حضور داشته باشند.

  فرابورس حلقه تکميلي عمليات بازار باز

  گفتني است در اين ارتباط چندي پيش مديرعامل فرابورس در خصوص انجام عمليات بازار باز توسط بانک مرکزي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس اظهار داشت: بانک مرکزي در نظر دارد در راستاي اجراي قانون بودجه سال ۹۸ کل و اجراي سياست پولي و مديريت نرخ‌هاي سود، به انجام عمليات بازار باز و خريدو فروش اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت از طريق بازارهاي موجود فرابورس بپردازد.

  همچنين امير هاموني به حضور بانک مرکزي و حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي در عمليات بازار باز اشاره و بيان کرد: اين واحدها بنا به عمليات بانکي خود مي‌توانند تا حدي کسري يا مازاد وجه خود را از طريق فروش يا خريد اوراق مالي اسلامي منتشره در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس جبران يا خرج کنند و بانک مرکزي مي‌تواند وثيقه‌گيري اوراق مالي اسلامي منتشره دولت را در ازاي اضافه برداشت بانک‌ها و يا اعطاي خط اعتباري انجام دهد.