رشد ۳۲.۳ درصدي پرداخت خسارت‌ها در صنعت بيمه

تاریخ انتشار : 1398/08/13

به گزارش خبرنگار ايبِنا، بر اساس آمارهاي  اعلام شده در سالنامه آماري بيمه مرکزي، در سال ۱۳۹۷ صنعت بيمه ۲۸۸۶۸۳.۳ ميليارد ريال خسارت پرداخت کرده است که از اين رقم ۳۶.۳ درصد توسط بخش دولتي (بيمه ايران) و ۶۳.۷ درصد توسط بخش غيردولتي پرداخت شده است.

صنعت بيمه در سال ۹۷ در حالي که بيش از يک ميليون و ۹۱۴ هزار فقره خسارت نسبت به سال قبل از آن کمتر پرداخت کرده، اما با اين حال رقم خسارت پرداختي آن ۷۰۴۲۵.۳ ميليارد ريال بيشتر بوده است.

بررسي آمارهاي منتشره توسط بيمه مرکزي نشان مي‌دهد که صنعت بيمه کشور در سال گذشته بيش از يک ميليون و ۹۱۴ هزار و ۵۱۰ فقره خسارت کمتر نسبت به سال قبل از آن پرداخت کرده است.

بررسي سالنامه آماري بيمه مرکزي در سال ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد که تا پايان اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مجموع ۴۵۴۴۳۱.۲۷ هزار ميليارد ريال حق بيمه توسط شرکت‌هاي بيمه توليد شده است. از اين رقم ۶۶۰۶۴.۵۲ ميليارد ريال حق بيمه توليد شده در بخش بيمه‌هاي زندگي و ۳۸۸۳۶۶.۷۶ ميليارد ريال مربوط در بخش بيمه‌هاي غيرزندگي بوده که حدود ۱۱۳۹۱۲.۸۱ ميليارد ريال نسبت به سال قبل از آن رشد به ثبت رسانده است.

در سال گذشته صنعت بيمه ۲۳۹۶۷.۳ ميليارد ريال خسارت براي بيمه‌نامه‌هاي زندگي و ۲۶۴۷۱۶.۰ ميليارد ريال براي بيمه‌نامه‌هاي غيرزندگي پرداخت کرده است. بر اين اساس کل خسارت پرداختي صنعت بيمه در مدت مورد گزارش ۲۸۸۶۸۳.۳ ميليارد ريال بوده است.

از سوي ديگر اين آمار نشان مي‌دهد که در سال ۱۳۹۷ صنعت بيمه براي بخش زندگي تعداد ۵۱۹ هزار و ۲۴۱ فقره خسارت بابت بيمه‌نامه‌هاي زندگي و تعداد ۵۶ ميليون و ۹۱۵ هزار و ۲۷۴ فقره بابت بيمه‌هاي غيرزندگي خسارت پرداخت کرده است.

براين اساس صنعت بيمه در سال گذشته ۵۷ ميليون و ۴۳۴ هزار و ۵۱۵ فقره خسارت پرداخت کرده، اما نکته مهم اينجاست که اين رقم نسبت به تعداد ۵۹ ميليون و ۳۴۹ هزار و ۲۵ فقره خسارت سال ۹۶ تعداد يک ميليون و ۹۱۴ هزار و ۵۱۰ فقره کمتر است.

براين اساس بيمه ايران به عنوان تنها شرکت بخش دولتي در سال گذشته ۱۰۴۸۵۵.۴ ميليارد ريال خسارت پرداخت کرده که نسبت به سال قبل از آن رشدي ۱۳.۵ درصدي را نشان مي‌دهد. اين رقم براي بخش غيردولتي ۱۸۳۸۲۷.۷ ميليارد ريال بوده که رشد عجيب ۴۶.۱ درصدي داشته است.

بيشترين رشد پرداخت خسارت در بين شرکت‌هاي بيمه متعلق به بيمه حکمت صبا بوده است. اين شرکت با وجود آنکه کمتر از يک درصد از سهم بازار صنعت بيمه را در اختيار دارد و مبلغي معادل ۲۵۷.۲ ميليارد ريال خسارت پرداخت کرده اما رشد خسارت پرداختي آن نسبت به سال ۹۶ برابر با ۲۰۵۵.۶ درصد بوده است!

بعد از اين شرکت نيز، خسارت پرداختي موسسه بيمه کلوپ بين المللي بيمه متقابل اطمينان متحد قشم ۷۴۶.۵ درصد و بيمه دي ۲۲۳.۴ درصد نسبت به سال ۹۶ افزايش يافته است.

بعد از بيمه ايران، شرکت‌هاي بيمه آسيا با ۲۹۵۵۷.۲ ميليارد ريال، دي با ۲۳۹۴۷.۹ ميليارد ريال، دانا با ۲۱۲۲۵.۵ ميليارد ريال و البرز با ۱۹۳۷۲.۵ ميليارد ريال خسارت در سال ۹۷ پرداخت کرده‌اند.