شاخص کل بورس ۱۴۴۰۰ واحد افت کرد

تاریخ انتشار : 1398/12/21

معاملات تالار شيشه‌اي روز جاري با ريزش بيش از ۱۴۴۰۰ واحدي شاخص کل بورس و رسيدن اين متغير به ۵۱۹ هزار و ۹۱۳ واحد به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، جزييات داد و ستدهاي بازار سهام بر اساس آمارهاي ثبت شده نشان مي‌دهد که همه شاخص‌هاي معاملاتي در بازار سهام امروز با کاهش مواجه شدند.

ريزش شاخص‌ها

بر اساس آمارهاي معاملاتي، روز جاري اکثر شاخص هاي بورس با ريزش دسته جمعي مواجه شدند به طوري که شاخص کل با (۱۴۴۶۵) واحد ريزش معادل (۲.۷۱) درصد به ۵۱۹ هزار ۹۱۳ واحد، شاخص قيمت «وزني - ارزشي»  با (۳۸۵۵) واحد افت معادل (۲.۷۱) درصد به ۱۳۸ هزار ۵۸۷ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۲۵۳۵) واحد ريزش معادل (۱.۴۰) درصد به ۱۷۸ هزار و ۴۳۴ واحد، شاخص قيمت «هم وزن» با (۱۶۸۷) واحد افت، معادل (۱.۴۰) درصد به ۱۱۸ هزار و ۷۴۹ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۶۷۶۲) واحد ريزش، معادل (۲.۴۸) درصد به ۶۵۹ هزار و ۱۵۸ واحد، شاخص بازار اول با (۸۲۱۶) واحد افت معادل (۲.۱۸) درصد به ۳۶۸ هزار ۲۲۰ واحد و شاخص بازار دوم با (۳۹۶۶۸) واحد ريزش معادل (۳.۴۸) درصد به يک هزار و ۱۰۰ واحد رسيد.

 نمادهاي تاثيرگذار

از سويي ديگرجزييات داد و ستدهاي روز جاري مشخص مي کند که امروز ۷ نماد « فارس با (۲۰۴۰) واحد، تاپيکو با (۱۱۰۵) واحد، فملي با (۷۹۶) واحد، فولاد با (۷۸۰) واحد، پارس با (۶۸۹) واحد، رمپنا با (۵۲۵) واحد  و کگل با (۴۷۰) واحد» افت، بيشترين تاثير منفي را در کاهش شاخص کل بورس بر جاي گذاشتند.

نوسان شاخص صنايع

اين گزارش مي افزايد، روز جاري اکثر شاخص صنايع تالار شيشه اي با نوسان مواجه شدند به طوري که شاخص صنايع «ساير معادن با ۸۱۳۶ واحد رشد معادل ۴.۳۹ درصد به ۱۹۳ هزار و ۶۳۱ واحد، اطلاعات و ارتباطات با (۱۴) واحد کاهش معادل (۳.۵۴) درصد به ۳۸۵ واحد،  زراعت (۴۸۶۷) واحد ريزش معادل (۳.۹۵) درصد به ۱۱۸ هزار و ۴۵۰ واحد، محصولات کاغذ (۵۹۷۲) واحد کاهش معادل (۴.۲۹) درصد به ۱۳۳ هزار و ۱۸۰ واحد، شيميايي با (۱۴۹۹) واحد کاهش، معادل (۴.۵۴) درصد به ۳۱ هزار و ۵۴۸ واحد، فني مهندسي (۱۹۴) واحد افت معادل (۴.۶۵) درصد به ۳ هزار و ۹۹۱ واحد، تامين آب، برق و گاز با با (۴۷) واحد کاهش معادل (۴.۸۸) درصد به ۹۳۲ واحد» رسيد.

بيشترين کاهش قيمت ها

در عين حال نگاهي به آمارهاي معاملاتي امروز بازار سهام مشخص مي کند:  قيمت سهام نمادهاي «غنوش، وپارس، کفپارس، غسالم، بکام، فسپا و شلعاب»  بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي «تاپيکو، دشيمي، غشاذر، فارس، فاراک، کبافق و پارس» بيشترين کاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند.

به اين ترتيب، در پايان چهارمين روز معاملاتي بورس در هفته جاري، ۶۹۶ هزار و ۹۴۰ نوبت معاملاتي، ۵ ميليارد و ۳۲۳ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴۰ هزار و ۸۵۳ ميليارد تومان در بورس معامله شد.

معاملات بورس در يک نگاه