برگزاري دوره مطالعات فني و مالي پروژه هاي صنعتي

تاریخ انتشار : 1399/08/27

مقدمه:بانک ها و مؤسسات تأمين کننده منابع مالي طرح ها درفرآيند پرداخت تسهيالت، به منظور اطمينان از صحت برآوردهاو بررسي هاي اقتصادي، فني، مالي و اقتصادي بودن طرح هاي متقاضيان نيازمند انجام مطالعات اقتصادي، فني و ماليطرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار مي باشد .با توجه به همين نياز و مسايل و چالش هاي ديگر، قانون تسهيل اعطاء تسهيالت بانکي و کاهش هزينه هاي طرحوتسريع دراجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآئي بانک ها به تاريخ 05/04/1386 توسط مجلسشوراي اسالمي تصويب و ابالغ شد. بر اساس ماده 5 اين قانون، دولت مکلف شد با ايجاد نهادهاي جديد از جمله گروههاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غير دولتي، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيالت را فراهم آورد. پس از ابالغ مصوبهمجلس توسط رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارائي )30/05/1386 ،)پس از بررسي ها کانون مشاوراناعتباري و رسمايه گذاري بانک تشکيل و مشاوران واجد شرايط به عضويت اين کانون درآمدند و دو خدمت اصلي رابر عهده گرفتند:1 -تهيه گزارشات امکان سنجي طرح ها2 -نظارت بر پيشرفت طرح هايي که تسهيالت از منابع بانکي دريافت نموده اند.اما يکي مهم ترين وظيفه داخلي کانون، ارتقا دانش ، مهارتي و تجربي اعضا براي بهينه نمودن مستمر ارائه خدماتمذکور است. در همين راستا کانون به صورت مستمر مبادرت به برگزاري دوره هاي آموزشي با استفاده از اساتيد ومدرسان و موسسات معتبر مي نمايد.دوره حاضر يکي از دوره هايي است که با هدف مذکور تعريف شده است. هرچند مخاطبان اصلي اين دوره ها ، اعضايکانون مي باشد ولي به لحاظ نوع محتواي آن، اين دوره مي تواند به عموم دست اندرکاران اعم از بخش هاي خصوصيو دولتي و اشخاصي که متقاضي استفاده از تسهيالت بانکي هستند مفيد واقع شود.عنوان دوره:مطالعات فني و مالي پروژه هاي صنعتي براي طرح هايي که از منابع بانکي تسهيالت دريافت مي نمايند.هدف دوره:اين دوره به منظور آشنايي مخاطبان با مطالعات فني و مالي و تهيه امکان سنجي براي طرح هايي است که از منابعبانکي تسهيالت دريافت کرده اند. عمده هدف اين دوره افزايش توان دانشي و مهارتي و عملي مخاطبان در مبانيمطالعات فني و مالي پروژه هاي صنعتي و مبناي تهيه گزارشات امکان سنجي براي طرح هاي مذکور مي باشد.معرفي نامه دوره آموزشي اصول مديريت پروژهبراي بهره گيري در سرمايه گذاري طرحها و تخصيص منابع صفحه 4 از 8مخاطبان دوره:▪ مديران عامل سازمان هاي پروژه محور▪ بانک ها و موسسات مالي و اعتبار ي▪ مديران و کارشناسان ارشد مطالعات اقتصادي طرح ها▪ مديران شرکت هاي تامين سرما يه و سرمايه گذاري▪ مشاوران مالي و اقتصادي▪ سرمايه گذاران▪ دانشجويان و ساير عالقه مندان به مباحث ارزيابي اقتصاديپيش نياز شرکت در دوره:حداقل داراي مدرک ليسانس در يکي از رشته مهندسي و يا صنايع يا مديريت و آشنايي با طرح هامدت دوره:40 ساعت در مدت دو ماهنحوه برگزاري دوره:به صورت آنالين از طريق سيستم اختصاصي آموزش شرکت نظم پويان صنعت نوين که لينک اينترنتي مربوطه بهثبت نام کنندگان ارسال مي گردد.مزاياي شرکت در دوره:1 -براي اعضاي کانون: براي اعضاء کانون اعطاء گواهينامه مشترک کانون مشاوران اعتباري وسرمايه گذاريبانکي و شرکت نظم پويان صنعت نوين و تاثير ويژه آن در امتياز ارزيابي دوره اي شرکتها براساس دستورالعملمصوب شورايعالي کانون2 -براي غير اعضا: ارائه گواهينامه کانون و شرکت نظم پويان صنعت نوينشهريه دوره:به منظور ايجاد انگيزه براي اعضاي کانون اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، تخفيفات ويژه اي براي شرکت هاي دارايرتبه الف و ب و ج و همچنين با توجه به تعداد نفرات ثبت نام کننده ، در نظر گرفته شده است که به شرح جدولزير مي باشد:سرفصل هاي دوره:1 -مطالعات استراتژيک- تحليل چرخه عمر طرح سرمايهگذاري- مديريت استراتژيک سرمايهگذاري- تعريف اهداف استراتژيک طرح سرمايهگذاري- بررسي برخي ابزارهاي فرآيند سرمايهگذاري2 -مطالعات بازار- تجزيه و تحليل موقعيتهاي بازار- ارزيابي عرضه و تقاضا- بررسي روشهاي مطالعه بازار- جستجو و انتخاب بازار هدف- برآورد تقاضاي تامين نشده- بررسي روشهاي جمع آوري اطالعات و روشهاي آماري برآورد- مطالعه و طرح ريزي فرآيند مديري ت بازاريابي- تحليل چرخه عمر محصول- برنامه ريزي کالن بازار محصول- پ يش بيني هزينههاي سربار بازاريابي و فروش محصوالت- پ يش بيني ريسکهاي بازار محصولMarketing Plan Pro نرمافزار معرفي-3 -مطالعات فني طرح- بررسي المانهاي فني امکانسنجي پروژهها- تعيين ماشين آالت و تجهيزات- نحوه ظرفيت سنجي ماشين آالت- برآورد عمليات ساختماني- بررسي ظرفيت اسمي و عملي توليد- بررسي راندمان توليد- تخمين نيروي انساني- مطالعه سناريوهاي فني اجراي طرح- کتابچه مشخصات فني طرح- هزينه يابي چرخه عمر محصول )Costing cycle Life)- تهيه زمانبندي اجراي پروژه4 -مطالعات مالي و اقتصادي- اصول تصميم گيري در سرمايه گذاري- برآورد هزينه هاي طرح- ساختار هزينههاي توليد و بهرهبرداري- برآورد سرمايه در گردش Capital Working- استهالک- ماليات، ذخاير استهالک و سرمايهگذاري- محاسبات جريانات نقدينگي )Projection flow Cash)- بررسي روشهاي ارزيابي استاتيک و دايناميک- آشنائي با مفاهيم پا يه اقتصاد مهندسي- شاخصهاي ارزيابي اقتصادي طرح )NPV ،IRR ،MIRR ،PP )... ،- شاخصهاي ارزيابي مال ي طرح )قي مت تمام شده، نقطه سر به سر، دوره بازگشت سرمايه ...(- پ يش بيني صورت هاي مالي )سودوزيان-ترازنامه-جريانات نقدينگي (- تخصيص هزينه ها و هزينه يابي طرح هاي چند محصولي )Allocation Cost )- تورم )Inflation )و افزايش قيمتها )Escalation)Revaluation of Fixed Assets دارائيها مجدد ارزيابي-- منابع تامين مالي Finance Project- مطالعه امکان سنجي شراکت )Venture Joint )- بررسي طرح هاي سرمايهگذاري- معرفي روش دلتاي قيمتي- مديريت جريان نقد ينگي طرح Reconciliation Limits Funding5 -مطالعات مال ي- مطالعات ارزش افزوده Added-Value- اثرات تسعير نرخ هاي ارز- اثرات اشتغال زائي طرح- محاسبه EIRR و ENPV6 -مطالعات ريسک سرمايهگذاري- آناليز حساسيت پارامتريک- ساير روشهاي آناليز کمي ريسکهاي سرمايهگذاري )Quantitative)- معرفي روش ارزيابي جريان نقدينگي احتمالي )CF Probabilistic)- تعيين سطح خطر- پذيري طرح سرمايهگذاريPrimavera Risk Analysis نرمافزار معرفي-7 -آناليز گزارشات امکانسنجي- آشنائي با ساختار گزارشات نهائي امکانسنجي- مطالعه سناريويهاي سرمايهگذاري)analysis Scenario )- مقايسه و انتخاب طرحهاي سرما يهگذاري)analysis Portfolio )- تهيه طرح تجاري )Plan Business)- آشنايي با ساختار گزارشات BP- معرفي نرمافزار امکان سنجي طرح8 -کارگاههاي تخصصي- تحليل چند نمونه از گزارشات امکانسنجي و BP تهيه شده در صنايع مختلف- امکانسنجي چندين نمونه از طرحهاي مختلف سرمايهگذاري صنايع )نفت، گاز و پتروشيمي، ساختمان،نيروگاهي ، گردشگري،معدن،خودروسازي، صنايع شيميايي و پروژهها ي پ يمانکاري(مدرس دوره:مهندس محمدرضا نصرتي – داراي مدرک کارشناسي ارشد عمران – داراي 17 سال تجربه در نظارت ، اجرا، طراحيو مديريت طرح هاي ساختماني و نفت و گاز در ايرانمدرس جانشينبا توجه به شرايط ويژه کرونا در صورتي که مدرس اصلي بنا به هر دليلي در برخي جلسات قادر به ارائه نباشد مدرسجانشين ارائه جلسات را بر عهده خواهد داشت.نحوه ثبت نام در دوره:کليه عالقمندان براي شرکت در دوره الزم است مدارک زير را به آدرس ايميل com.gmail@amozesh.npsnشرکت نظم پويان صنعت نوين ارسال فرمايند:1 -کپي آخرين مدرک تحصيلي2 -کپي شناسنامه و کارت ملي3 -عکس پرسنلي با کيفيت حداقل 300DPI براي عالقمندان به دريافت گواهينامه پايان دوره4 -کپي آخرين رتبه بندي کانون مشاوران اعتباري )براي اعضاي کانون براي استفاده از تخفيفات( و يا کپي کارتعضويت در کانون مهندسي هزينه براي استفاده از تخفيف مربوطه5 -فيش پرداخت مبلغ شهريه که به شماره حساب 1-3618881-2-114 به نام نظم پويان صنعت نوين-بانکاقتصاد نوين و يا به شماره کارت 5336-4007-1219-6274 بنام نظم پويان صنعت نوين نزد بانک اقتصادنوين واريز گردد..6 -جهت کسب اطالعات بيشتر و يا پيگيري ثبت نام با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد:تلفن: 88502194موبايل: 09128576884واتس اپ: 09356158294