اطلاعيه شماره يک انتخابات شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري ( دوره ششم )

تاریخ انتشار : 1399/11/20

موضوع : پذيرش درخواست داوطلبان عضويت در شوراي عالي

سلام عليکم،

احتراماً به استحضار مي رساند با توجه به پايان فعاليت شوراي عالي پنجم ( دوره منتهي به 30 آذر 1399 )، در مجمع عمومي عادي پيش رو که براي 30/ 1400/1 برنامه ريزي شده است،  اعضاي شوراي عالي دوره ششم برگزيده خواهند شد.

بدين وسيله از اعضاي داراي حق رأي که علاقه مندند با عضويت در شوراي عالي در جهت رشد و پويايي کانون و ارتقاء جايگاه آن در عرصه توسعه صنعتي – اقتصادي کشور گام بردارند، دعوت مي شود داوطلبي خود را با درنظر گرفتن شرايط و موارد زير در انتخابات پيش روي اعلام فرمايند:

  الف: شرکت داوطلب عضويت در شوراي عالي مي بايداز اعضاي معتبرکانون باشد که حداقل سه سال سابقه عضويت پيوسته ( حداقل از تاريخ 1397/1/1 تا کنون ، به طور ممتد)  داشته باشند.

ب: شورا برابر اساسنامه، داراي هفت (7 ) نفر عضو اصلي و پنج (5) نفر عضو علي البدل مي باشد که توسط اشخاص حقوقي حاضر در مجمع عمومي ( شرکت هاي عضو داراي حق رأي ) کانون انتخاب مي شوند.

ج: نداشتن سابقه تخلف حرفه اي ( که در  هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات  تاييد شده باشد).

د: ساير شرايط لازم را طبق مقررات اداره ثبت شرکت ها ( از جمله نداشتن بدهي قطعي مالياتي و بدهي بيمه تأمين اجتماعي ) داشته باشند.

اشخاص حقيقي که براي عضويت شورا معرفي مي شوند بايد واجد شرايط ذيل باشند:

1- تحصيلات دانشگاهي در سطح کارشناسي يا بالاتر؛

2- نداشتن سوء پيشينه به گواهي مرجع ذيصالح ( نيروي انتظامي) ؛

3- عدم اشتهار به فساد و اعتياد؛

4- داشتن سمت مديرعامل يا عضو هيئت مديره در شرکت عضو کانون که مي بايد کتباً با امضاي مجاز شرکت متبوع به کانون معرفي گردند ؛

برنامه زمانبندي:

داوطلبان عضويت در شوراي عالي مي بايد حداکثر تا تاريخ  1399/12/6  مدارک مورد اشاره در بندهاي 1، 2 و4 را همراه با فرمهاي تکميل شده رزومه ( سوابق تحصيلي و حرفه اي )  و نيز اقرارنامه مبني بر واجد شرايط بودن و تأييد صحت اطلاعات ارائه شده توسط داوطلب را، به دبيرخانه کانون ارسال فرمايند.

يادآوري:

داوطلبان محترم مدارک خود را به صورت يک فايل فشرده (  ZIP) به پست الکترونيکي کانون با نشاني info@abcic.ir  ارسال و از وصول ان از طريق تماس با شماره داخلي 101 ( دفتر دبيرخانه ) اطمينان حاصل کنند. 

توجه :

فرم هاي رزومه داوطلبان و اقرارنامه ، به پيوست همين اطلاعيه در وبسايت کانون به ادرس www.abcic.ir   در دسترس است.

 

 

                                                                                                              کيومرث فروتني

                                                                                                                    دبير کل