نيمي از تسهيلات بخش خصوصي صندوق ملي توسعه را شبه‌دولتي‌ها گرفتند

تاریخ انتشار : 1402/02/30