همکاري مشترک کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

تاریخ انتشار : 1402/03/01

کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در خصوص مشاوره در خصوص عارضه يابي فني ، ارزيابي ، تامين مالي و آموزش به شرکت هاي مشترک با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر همکاري مشترک تاکيد کردند.

به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در نشست مشترک في مابين مديران کانون و سازمان گشترش و نوسازي صنايع ايران در خصوص عارضه يابي فني ، ارزيابي ، تامين مالي و آموزش به شرکت هاي مشترک با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بحث و تبادل نظر شد و دو طرف  بر همکاري مشترک تاکيد کردند.

شايان ذکر  است اين جلسه با حضور مهندس فرج زاده رييس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و مديران معاونت نوسازي و بهره برداري ايدرو تشکيل شد.

گفتني است کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي   موسسه غير تجاري، غير انتفاعي، غير دولتي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است که به استناد ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي توليد و افزايش منابع مالي و کار آئي بانکها مصوب 1386 مجلس شوراي اسلامي و به منظور تحقق بخشيدن به  اهداف و انجام وظايف مقرر در اين اساسنامه از تاريخ 1386/11/24 تشکيل شده است.