در راستاي گسترش همکارهاي کانون با مجموعه بانکي کشور صورت گرفت: تفاهم نامه همکاري في مابين بانک ملت با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي امضا شد

تاریخ انتشار : 1402/04/27

در راستاي گسترش همکارهاي کانون با مجموعه بانکي کشور و ارايه راهکارهاي راهبردي و تسهيل در طرح هاي داراي توجيه فني ، مالي و اقتصادي  تفاهم نامه همکاري في مابين بانک ملت با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي امضا شد.

به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي روز  سه شنبه 27 تير ماه تفاهم نامه همکاري في مابين بانک ملت با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي امضا شد.

 در متن امضا شده اين تفاهم نامه چنين امده است: ارتقا سطح همکاري هاي متقابل و گسترش زمينه هاي همکاري و فعاليت هاي مشترک به منظور استفاده حداکثري از توانمندي هاي تخصصي مشاوران سرمايه گذاري عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و تسهيل ارايه خدمات به سرمايه گذاران متقاضي دريافت تسهيلات در راستاي نيل به اهداف برنامه هاي توسعه کشور در چارچوب ضوابط و مقررات جاري بانکي و همچنين همکاري کانون با بانک جهت ارايه راهکارهاي راهبردي و تسهيل در تهيه طرح هاي داراي توجيه فني ، مالي و اقتصادي ، افزايش بهره وري در حوزه سرمايه گذاري بخش هاي توليدي ،خدماتي و بهره گيري از توان و دانش فني شرکت هاي مشاور معتبر داراي رتبه از کانون در چارچوب بندهاي تفاهم نامه با هدف تقويت همکاري ها ، توزيع عادلانه کار و ارتقا سطح دانش مشاوران در جهت تهيه گزارش هاي امکان سنجي طرح هاي مطلوب و مورد قبول بانک و همکاري آموزشي في مابين جهت ارتقا سطح دانش فني و همچنين تبادل تجربيات و نقطه نظرات براي طرح هاي توليدي و ساير بخش هاي اقتصادي مي باشد.

گفتني است در ادامه اين تفاهم نامه امده است که بانک اختيار دارد، حسب صلاحديد به ارجاع امکان سنجي طرح هاي متقاضيان دريافت تسهيلات از بانک به مشاوران داراي تاييديه و رتبه معتبر کانون اقدام و گزارش هاي امکان سنجي و نظارت طرح هاي ارايه شده توسط مشاوران مذکور را جهت انجام امور اعتباري پذيرش نمايد.

شايان ذکر است، اين تفاهم نامه به امضاي مهندس  فرج زاده، رييس شوراي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و دکتر  هادي حطيم معاون مديرعامل بانک ملت رسيد .
گفتني است در زمان انعقاد تفاهم نامه آقايان يارمحمدي معاون برنامه ريزي بانکداري شرکتي بانک ملت و مهندس اسدي دبيرکل کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي نيز حضور داشتند.