اعضاي هيأت عالي نظارت کانون

تاریخ انتشار : 1401/03/30

 

 

دکتر قربان اسکندري         رئيس هيات     نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي

محبوب صادقي                   عضو               نماينده بانک مرکزي

دکتر حسين عسکري            عضو               نماينده بانک صنعت و معدن

دکتر هيات داوديان              عضو               نماينده بانک سپه

دکتر مصطفي ضرغامي         عضو                نماينده بانک پارسيان

دکتر حسين مجاهدي            عضو               نماينده بانک آينده