هيئت سازش و رسيدگي به تخلفات

تاریخ انتشار : 1402/07/04

 

1- مهندس محمدرضا شريف       رئيس هيات سازش و رسيدگي به تخلفات

2-دکتر رسول ابافت                 دبير هيات سازش و رسيدگي به تخلفات 

3-مهندس قدم ياري                  عضو اصلي هيات سازش و رسيدگي به تخلفات 

4-مهندس محمد کلاهي              عضو علي البدل هيات سازش و رسيدگي به تخلفات

5-مهندس اسماعيل ابريشمي        عضو علي البدل هيات سازش و رسيدگي به تلفات