تداوم رشد اقتصادي همزمان با کاهش تورم

تاریخ انتشار : 1402/12/05

گزارش جديد مرکز آمار نشان داد رشد اقتصادي کشور در سه ماهه سوم سال با وجود اجراي سياست‌هاي ضدتورمي، تداوم داشته است.

به گزارش ايبنا، اين گزارش نشان مي‌دهد اقتصاد کشور در پاييز امسال هم به رشد خود ادامه داده است. طبق اين گزارش، رشد توليد ناخالص داخلي در پاييز امسال ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون نفت بوده است. جزئيات رشد بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور در پاييز امسال به شرح زير گزارش شده است.

همچنين طبق گزارش مرکز آمار، رشد توليد ناخالص داخلي در ۹ ماهه ابتدايي امسال با احتساب بخش نفت و گاز ۶.۷ درصد و بدون احتساب بخش نفت و گاز ۴.۲ درصد بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهد اقتصاد کشور با وجود اجراي سياست‌هاي انقباضي همچنان در مسير رشد مثبت قرار دارد. جزئيات رشد بخش‌هاي مختلف اقتصاد در ۹ ماهه ابتدايي امسال به شرح زير بوده است.

نگاهي به رشد ۹ ماهه اقتصادي کشور در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد رشد ۹ ماهه امسال يکي از بالاترين رشد‌ها در طي سال‌هاي اخير بوده است.

همچنين رشد اقتصادي ۹ ماهه بدون احتساب نفت هم، همچنان در محدوده بالايي قرار دارد.

سرمايه گذاري يکي از الزامات حياتي براي رشد اقتصادي به شمار مي‌رود. بررسي اين شاخص مهم اقتصادي نشان مي‌دهد طي سه سال اخير تشکيل سرمايه روند مثبت را در پيش گرفته است. گزارش اخير مرکز آمار هم حاکي از آن است که طي ۹ ماه نخست سال جاري شاخص تشکيل سرمايه ثابت ناخالص رشد ۴.۷ درصدي را ثبت کرده است.

رشد اقتصادي با وجود اجراي سياست‌هاي ضدتورمي

تحقق رشد ۶.۷ درصدي اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال جاري در شرايطي رخ داد که بانک مرکزي سياست‌هاي مختلفي براي کاهش تورم اجرا کرد. بخش زيادي از اين سياست‌ها که به منظور کاهش تورم اجرا شد، جزو سياست‌هاي انقباضي است که طبق ادبيات رايج علم اقتصاد، اثر منفي بر رشد اقتصادي دارد. با اين حال با اجراي سياست‌هاي مختلف به منظور حمايت از توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي و کاهش تورم به طور همزمان محقق شده است. کاهش ماليات واحد‌هاي توليدي از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد، تسهيل صدور مجوز‌هاي کسب و کار، اجراي سياست‌هاي مختلف به منظور تامين مالي واحد‌هاي توليدي، تغيير ترکيب هزينه‌هاي بودجه در راستاي افزايش بودجه عمراني و زيرساختي و برخي اقدامات ديگر، سبب شد با وجود اجراي سياست‌هاي ضدتورمي، رشد اقتصادي در کشور ادامه يابد.

 

منبع: ايرنا