ضرورت تمدید اعتبار عضویت سالانه در کانون

تاریخ انتشار : 1393/01/06

مشروح خبر


دبیرخانه کانون ضمن سپاسگزاری از همکاری های صمیمانه اعضاء، یادآور می شود که موفقیت های کانون در اجرای برنامهی های مصوب مجمع عمومی، در گروی رعایت آیین نامه ها و انجام تعهدات آنان در قبال کانون و اخلاق حرفه ای و مالی از سوی اعضای محترم است و امید می رود که در این مقطع زمانی نیز ضمن تسویه حساب، با تمدید عضویت خود در تحکیم جایگاه کانون گام مؤثری بردارند.
اعضای محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش عضویت کانون تماس نگیرند.