الزام اخذ تأییدیه ، پیش از عقد قرارداد

تاریخ انتشار : 1393/02/08

مشروح خبر

 

 

به منظور پیشگیری از بروز مشکلات در صدور تأییدیه، بهمشاوران عضو کانون توصیه می شود پیش از عقد هر قرارداد نسبت به اخذ تأییدیه مربوطاقدام کنند.
از آنجا که صدور تأییدیه منوط به بررسی اطلاعات و احراز شرایط خاصاز سوی عضو متقاضی در هر مورد است ، طبعاً آگاهی مشاور نسبت به این شرایط می تواندضمن حفظ منافع وی، از وارد آمدن ضرر و زیان ناشی از صرف زمان و ارائه خدماتمطالعاتی پرهزینه و بی نتیجه در امکان سنجی طرح ها، جلوگیری کند.
کانون، مؤکداًاز اعضای خود می خواهد پیش از عقد قرارداد نسبت به ثبت اطلاعات پروژه و معرفیکارشناسان طرح مورد نظر در سامانه ثبت قراردادها و اخذ تأییدیه مربوط اقدام کنند.