الزام اخذ تأییدیه ، پیش از عقد قرارداد

تاریخ انتشار : 1393/02/08

مشروح خبر


از آنجا که صدور تأییدیه منوط به بررسی اطلاعات و احراز شرایط خاص از سوی عضو متقاضی در هر مورد است ، طبعاً آگاهی مشاور نسبت به این شرایط می تواند ضمن حفظ منافع وی، از وارد آمدن ضرر و زیان ناشی از صرف زمان و ارائه خدمات مطالعاتی پرهزینه و بی نتیجه در امکان سنجی طرح ها، جلوگیری کند.
کانون، مؤکداً از اعضای خود می خواهد پیش از عقد قرارداد نسبت به ثبت اطلاعات پروژه و معرفی کارشناسان طرح مورد نظر در سامانه ثبت قراردادها و اخذ تأییدیه مربوط اقدام کنند