ايجاد فضاي ارتباطي مستقل با شوراي عالي و دبيرخانه در وبسايت کانون

تاریخ انتشار : 1397/05/01

 

امروزه اهميت ارتباطات درون سازماني بر کسي پوشيده نيست و طبعآً با توجه به ماهيت وظايف کانون و ساختار اين نهاد، آگاهي اعضاي کانون از برنامه ها، عملکردها، کاستي ها و چشم اندازها، ضرورتي اجتناب ناپذير محسوب مي شوند

چرا که اعضاي کانون به عنوان اعضاي مجمع عمومي، تصميم گير نهايي امور کانون اند و بنابراين براي اخذ تصميم هاي درست و راهگشا نيازمند دريافت اطلاعات و ابزاري در جهت ارائه ديدگاهها و نظرهاي سازنده خود به شوراي عالي هستند.

در يک نگاه حرفه‌اي به ارتباطات چهارگانه  درون فردي؛ ميان فردي؛ گروهي و جمعي،  

ارتباطات درون سازماني دريچه اي است که مديران شرکت هاي عضو و کارشناسان بدنه کانون را با فعاليت‌ها، برنامه‌ها، و سياست‌هاي شوراي عالي مرتبط مي کند و درعين حال نيازمندي هاي شوراي عالي به بهره مندي از خرد جمعي در خانواده بزرگ کانون را محقق مي سازد.  

از اين منظر ابزار ارتباطات درون سازماني از اهميت ويژه اي برخوردار است. يکي از مؤثرترين ابزارهاي شناخته شده براي تحقق اين مأموريت ايجاد صندوق ارتباطي به منظور ايراد پرسش هاي ضروري و ارائه پيشنهادهاي اعضا به شوراي عالي و دبيرخانه است.

به همين منظور در وبسايت جديد کانون دو صندوق تماس مستقل با دبيرخانه و شوراي عالي تعبيه شده که انتظار مي رود اعضاي محترم براي رفع مشکلات اداري، پرسش از روند امور شرکت متبوع خود و نيز دريافت پاسخ هاي روشنگر در ارتباط با سياست هاي کانون و همچنين ارائه ديدگاه هاي خود در زمينه وظايف کانون از اين دو فضاي ارتباطي استفاده بفرمايند.