مذاکرات و مصوبات نشست 14 /5/ 97

تاریخ انتشار : 1397/06/03

 

  • شرکت در همايش بانکداري اسلامي
  • پيگيري  شرکتهاي کوچک (انجمن مؤسسات کارآرفريني) جهت عضويت در کانون
  • تعريف رسته و شاخص هاي ورود توسط کميسيون ظرفيت سازي و سپس ارائه به کميسيون رتبه بندي
  • درج مصوبات شورا
  • طراحي پرسشنامه آنلاين ، با طرح 3 سؤال ،بله/ خير، توسط شورا) و ارسال به اعضاء
  • تصويب اعضاء کميسيون ها و کارگروه ها
  • صدور احکام مربوط به کارگرو ها و کميسيون ها
  • بازنگري حق الزحمه شوراي عالي دوره چهارم