تشکیل کمیته بازنگری و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کانون

تاریخ انتشار : 1393/09/25

مشروح خبر


این کمیته همچنین مأموریت دارد با ایجاد سازو کار مناسب، هماهنگی لازم را در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها به گونه ای فراهم کند که ضمن تسهیل در اجرای آنها از بروز تناقضات در ساختار کلی کانون جلوگیری شود.
در اجرای این برنامه، آقایان روح الله صادقلو و محمد صادق خوشنویس انصاری رییس و عضو ادوار اول و دوم شورای عالی کانون، به منظور برنامه ریزی در جهت تشکیل جلسات و هدایت مباحث در مسیر مشخص و طبق برنامه زمان بندی، به عضویت در این کمیته منصوب شدند و از آنان برای پذیرش این مسؤولیت دعوت به عمل آمد.
در بخشی از دعوتنامه رییس شورای عالی کانون از نامبردگان برای قبول عضویت در کمیته یاد شده آمده است : " با توجه به شناخت چندین ساله جناب عالی از کانون و دانش و تجربه گرانسنگ شما در شناخت مشکلات و ارائه راهکارهای عملی در رفع آنها، از جناب عالی برای عضویت در کمیته بازنگری و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های کانون دعوت به عمل می آید ".