الزامات حضور در مجمع عمومی عادی کانون

تاریخ انتشار : 1395/01/09

مشروح خبر

اگرچه کانون حضور هر فرد صاحب نظر و اندیشه ای را در همایش های خود مغتنم می شمارد اما با توجه به تشریفات قانونی و اجتناب ناپذیرِ پذیرش اعضاء در مجامع عمومی و حساسیت شمارش آراء حاضران در هر مورد، حضور غیر دارندگان حق رأی جریان امور را کُند و مختل خواهد ساخت. لذا خواهشمند است اعضای محترم پیش از مراجعه به مجمع، از وجود نام شرکت متبوع خود در فهرست زیر اطمینان حاصل کنند.

همچنین با عنایت به الزام اداره کل ثبت شرکت ها به رعایت مقررات، انتظار دارد اعضای محترم دارای حق رأی موارد زیر را رعایت بفرمایند:

1-            برابر مفاد اساسنامه شرکت کنندگان در مجمع عمومی می باید مدیران عامل شرکت های عضوِ دارای حق رأی و یا یکی از اعضای هیأت مدیره باشند.

2-            برای پذیرش در مجمع، ارائه معرفی نامه کتبی ممهور به مهر شرکت ( حتی در مورد شخص مدیر عامل ) و کارت ملی الزامی است.

3-            چنانچه تغییراتی در ترکیب هیأت مدیره شرکت اتفاق افتاده و کتبا به کانون اعلام نشده باشد همراه داشتن نسخه ای از روزنامه رسمی مربوط ضرورت دارد.

4-            افرادی که ( در هر حال مدیر عامل و یا عضو هیأت مدیره شرکت هایی که عضویت آنان در کانون معتبراست ) وکالت عضو معتبر دیگری را دارند می باید وکالتنامه کتبی با مهر و امضای معتبر ارائه فرمایند

توصیه ها :

•             به منظور آشنایی با نامزدان عضویت در شورای عالی دوره چهارم، رزومه آنان را پیش از حضور در مجمع، در بخش ویژه اعضاء مطالعه فرمایند.

•             توصیه می شود اعضایی که به دلایل گوناگون امکان حضور در مجمع را ندارند، حتی الامکان به یکی از اعضای دارای حق رأی ( نام برده شده در فهرست پیوست) وکالت کتبی داده و مراتب را به کانون اطلاع دهند.

•             با توجه به اهمیت کسب حد نصاب حاضران و جلوگیری از تحمیل هزینه برگزاری نوبت دوم مجمع، خواهشمند است برنامه ریزی لازم برای حضور حتمی در مجمع را اِعمال فرمایند.

•             با توجه به انتشار سوابق تحصیلی و حرفه ای نامزدان عضویت در شورای عالی( در تارنمای کانون و ارسال مجموعه چاپی ) انتظار می رود داوطلبان محترم با استفاده از مدت زمان کوتاه در جریان برگزاری مجمع، به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود در جهت پیشبرد امور کانون و رفع چالش های پیشِ روی آن بپردازند.