مذاکرات و مصوبات جلسه 97/8/15

تاریخ انتشار : 1397/09/05

 

 

 

دستور جلسه

 1-  بررسي ساختار سازماني فعلي کانون– پيشنهاد ايجاد ساختار سازماني تجديد نظر شده

          2- بررسي وظايف محوله اعضاء شوراي عالي، دبيرکل، ارتباط شورا با دبيرکل بر اساس اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي اجرائي و تطابق آن با شرايط عملکردي موجود.

          3-  برنامه راهبردي و نقشه راه کانون در تعاملات سازماني و بانکي(مهمترين هدف ايجاد هويت مستقل غيردولتي)

          4-   بررسي تفاهم‌نامه با مناطق آزاد، پيرو گزارش جلسات تشکيل شده.

         

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه

1: خلاصه گزارش عملکرد دبيرکل : موضوعات مطرح شده از طرف اعضاءکانون شامل حق الزحمه، رسته هاي جديد اعتبار سنجي که قبلاً حائز شرايط دريافت رتبه مي باشند که متعاقباً گزارش آن توسط دبيرکل ارائه خواهد شد.

گزارشات مربوط به مناطق ازاد – بانک صنعت و معدن به آدرس ايميل اعضاء ارسال گردد.

2 : بررسي چارت پيشنهادي و اظهار نظر اعضاء – ( تصويب چارت به هفته آينده و پس از اظهار نظر اعضاء موکول شد)

دستور جلسه آتي

3 : بررسي و اظهار نظر اعضاء شورا

4: بررسي وظايف راهبردي محوله اعضاء شوراي عالي

5 : برنامه راهبردي و نقشه راه کانون در تعاملات سازماني و بانکي

6 : بررسي پيشنهاد عضويت کانون در اتاق بازرگاني

آقاي کريم زاده در جلسه حضور داشتند.