مذاکرات و مصوبات جلسه 30 /97/8

تاریخ انتشار : 1397/09/05


 

دستور جلسه

  1.  بررسي نهايي چارت سازماني کانون براساس اظهار نظر اعضاء شورا.
  2. بررسي وظايف راهبردي محوله اعضاء شوراي عالي.
  3. برنامه راهبردي و نقشه راه کانون در تعاملات سازماني و بانکي.
  4. بررسي پيشنهاد عضويت کانون در اتاق – مطرح شده از طرف آقاي نيکخو

         

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه

1-گزارش دبيرکل  درمورد پيگيري پيشنهاد و متن قانون نحوه فعاليت کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ارائه گرديد.                   

2- تشکيل کارگروه ويژه جهت پيگيري روزانه پيشنهاد متن قانون نحوه فعاليت کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي متشکل از آقاي دکتر حاتمي يزد- دکتر شيرمحمدي- مهندس نيکخو ،کارگروه مکلف است به صورت هفتگي گزارش عملکرد خود را به شوراي عالي ارائه دهد.

مسئوليت ارائه گزارش به عهده دبيرکل است.

کارگروه مکلف است حداکثر تا 3 ماه نتيجه پيگيري را جهت ادامه روند تغيير شکل پيگيري و رويکرد متفاوت ارائه دهد.                  

 

         

3- مقرر گرديد از اين تاريخ کليه همايش ها و سمينارهاي مربوط به سيستم مالي و بانکي پيگيري جهت حضور مؤثر،وقت سخنراني ، معرفي کانون انجام شده و به طور مستمر گزارش عملکرد به کميسيون ظرفيت سازي و برنامه ريزي ارائه گردد. روابط عمومي دليل شرکت يا عدم شرکت کانون را کتباً و رسماً اعلام نمايد.

به طور مشخص همايش هاي بانکداري که در ارديبهشت و شهريور ماه هر سال برگزار ميگردد مورد نظر مي باشد.    

4- مقرر گرديد تهيه بروشور کانون و اعضاء به کارگروه روابط عمومي محول گردد ، گزارش تهيه بروشور جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارائه گردد.زمان ارائه گزارش حداکثر 2 هفته آتي در نظر گرفته شده است.        

5- اظهار نظر در مورد چارت سازماني و نياز سنجي آن به کميسيون ظرفيت سازي و برنامه محول گرديد.

اعضاءشورا و دبيرکل نظرات چارت سازماني را به کميسيون مربوطه ارائه داده و حداکثر تا يک ماه چارت سازماني نهايي و قابل ارائه به شوراي عالي و تصويب گردد.                        

6- مقرر گرديد عضويت کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در اتاق در اتاق بازرگاني ايران توسط دبيرکل اقدام و گزارش آن در جلسه آتي به شوراي عالي ارائه گردد.