درنخستین نشست شورای عالی از اعضای شورای عالی دوره سوم قدردانی شد

تاریخ انتشار : 1395/02/19

مشروح خبر


در این نشست رییس شورای عالی دوره سوم به نمایندگی از طرف اعضای شورای عالی سابق، از  آقایان دکتر محمدرضا کمانی، امیر حسین پور، سید محمدباقرکیائی و علیرضا کریم زاده -که در دوره چهارم شورا جای خود را به اعضای جدید دادند، با اهدای لوحی قدردانی کرد.
همچنین با اعلام انصراف آقای مهندس مصطفی خسروشاهلی از عضویت شورای عالی، طبق تبصره 1 ماده 23 اساسنامه، آقای سید حسن خباز از شرکت فهامه به عنوان عضو اصلی شورای عالی پذیرفته شد.
آقای خسرو شاهلی در نامه انصراف خود به کانون یادآور شده است که اینجانب به منظور استفاده بیشینه مشارکت اعضا، اجماع در راهبری و بهره مندی کانون از حضور افراد شایسته ای از منتخبین که در جمع اعضای اصلی شورای عالی نیستند به نفع جناب آقای سیدحسن خباز معرفی شده شرکت محترم فهامه – یکی از شرکت های با سابقه طولانی عضویت در کانون و مشارکت فعال، انصراف می دهم.
وی ابراز امیدواری کرده است که کانون بتواند از فکر بلند و تجربه عضو جدید در جهت رشد و بالندگی این نهاد بهره مند شود.
در این نشست اعضای شورای عالی به اتفاق هر دو هفته یکبار روزهای سه شنبه برای برگزاری جلسات شورا تعیین کردند و انتخابات داخلی شورا برای شناخت رییس دوره چهارم و سایر سمت ها ( نواب اول و دوم رییس، خزانه دار ) به نشست بعدی موکول شد.